Заглавие Дата на публикуване
Актуализиран график за работа на общинските детски градини през летния период на 2019 година 09.07.2019
Протокол № 1 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 28.06.2019
Отстранен технически проблем с Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата 13.05.2019
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 03.05.2019
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини 03.05.2019
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за издръжка на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища 03.05.2019
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за обезпечаване на училищни извънкласни дейности, свързани с проверка на писмени работи от олимпиади и състезания 03.05.2019
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и малка детска градина през 2019 година 03.05.2019
Уточнение относно разпределението на кандидатстващите деца за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година в първа група 17.04.2019
Представяне на оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца при прием на деца в първи клас 17.04.2019