Назад

Представяне на оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца при прием на деца в първи клас

ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА, ИЗДАДЕНО ОТ СЪОТВЕТНАТА РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ /ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ ЧЛ. 14, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО/ СЕ ПРЕДСТАВЯ В УЧИЛИЩЕТО САМО ЗА ДЕЦА, КОИТО ИМАТ БРАТЯ И/ИЛИ СЕСТРИ:

  • По водещ критерий 8.1. за деца, които имат братя и/или сестри до 12-годишна възраст и са ученици в същото училище;
  • По допълнителен критерий 8.7. за други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището.

ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В УЧИЛИЩЕТО, СЛЕД КЛАСИРАНЕ,  ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИКА.