Стратегия „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

Този стратегически документ очертава споделена визия и цели за развитие на културата и изкуства в София за периода 2023 – 2033 г. като надгражда постигнатото в областта през предходните 10 години и отчита новата роля на културата и изкуствата като двигател на устойчивото развитие за следващите 10 години до 2033.

София е модерна европейска столица с богато културно наследство, съвременен и динамичен културен живот, която играе основна роля в развитието на региона и страната. Градът е център на иновации, наука, академични изследвания и пресечна точка на много култури.

Културното участие и активност, както и богатството на разнообразна култура и наследство са източник на енергия, благополучие и гордост за жителите на града, както и притегателна атракция за посетители от цял свят. Театри, концерти, фестивали, галерии, клубове, музеи и исторически паметници допринасят за привлекателността на София. Филмите и книгите, създадени в града, вдъхновяват милиони и печелят световни награди.

Жителите на София ценят културата, изкуствата и наследството като елементи, които свързват хората, създават усещане за идентичност и повод за гордост. Точно затова културата играе толкова критична роля за насърчаване на успешната трансформация и постигане на устойчиво градско развитие.

Този стратегически документ разглежда богатото културно наследство на София и неговата социализация чрез съвременното изкуство, както и динамичните сектори на културата и творчеството в града като ключови фактори за затвърждаване на европейската идентичност и чувство за принадлежност. Културата насърчава активното гражданско участие, общите ценности, приобщаването и междукултурния диалог в Европа и света. Тя обединява хората и различните културни общности. Културата и творческите индустрии могат също така да подобряват живота на хората, да развиват общностите, да създават работни места и растеж и да влияят благотворно на други икономически сектори.

Стратегията „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ интегрира елементи от Новата европейска програма за култура, която отговаря на призива на европейските лидери за повече действия за изграждането на сплотени общества и на визия за привлекателен Европейски съюз с помощта на културата и образованието. Културните политики, както и културните и творчески индустрии и сектори са част от националните планове за възстановяване и устойчивост на редица страни – членки на ЕС. Европейският парламент посочва, че „възстановяването след пандемията и съживяването на европейската културна политика са тясно свързани с другите предизвикателства, пред които са изправени ЕС и светът, включително изменението на климата и цифровия преход“.

Паралелно с това този документ стъпва на силните страни и възможности на София, като се стреми да използва пълния потенциал на културата в помощ на изграждането на по-приобщаващ и по-справедлив град, в който се насърчават иновациите, творчеството и устойчивите работни места и растеж. Културата и културните изяви присъстват осезаемо в ежедневието на жителите на Столичната община и могат да допринасят за благосъстоянието, активното гражданство, общите ценности, социалното приобщаване и воденето на междукултурни диалози, както и за свободата, плурализма и разнообразието на медийната среда.

Визията на София: Културата, изкуствата и културното наследство в София са новата енергия и ключов фактор в устойчивото и приобщаващо градско развитие с активни общности и грижа за хората и околната среда.

Визията за културата и изкуствата в София е разгърната в 4 приоритета и 18 цели:

Приоритет: Творческа икономика

Цел 1: Културните и творчески индустрии и сектори – двигател на икономическото и устойчиво развитие на София.
Цел 2: Устойчива заетост и развитие на човешкия капитал в културните и творчески индустрии и сектори.
Цел 3: Утвърждаване на София като културна дестинация.
Цел 4: Засилване на потенциала на културното наследство на София. Засилване на потенциала на културното наследство на София и неговото осмисляне във взаимовръзка със съвременното изкуство и утвърждаване като ресурс за икономически растеж, заетост и социално сближаване и обновяване на градските райони.

Приоритет: Творческо развитие

Цел 5: Градско планиране и вдъхновяващо изкуство в градска среда.
Цел 6: Развитие на съществуващи и изграждане на нови пространства за култура чрез метода на съвместно създаване.
Цел 7: Развитие на публики и създаване на възможност за творческа изява (любителска или професионална) на хора от различни възрасти.
Цел 8: Насърчаване на изявата и изграждане на културната индивидуалност на местните (квартални) общности в града, чрез партньорство с местни (квартални) организации, инициативни групи, районните общини и ОКИ.

Приоритет: Творческа интернационализация

Цел 9: Активно участие на София в създаване на европейските политики за култура, както и тяхното прилагане на местно ниво.
Цел 10: София затвърждава позициите си на международно ниво като град на творческата икономика.
Цел 11: София допринася за създаване на културно съдържание, което засилва усещането за европейска идентичност и принадлежност.

Приоритет: Творческо управление

Цел 12: Ефективно управление на политиките за култура на Столичната община и адекватна подкрепа за културните събития.
Цел 13: Изграждане на устойчива система за набиране, систематизиране и анализ на данни за развитие на културата в града и прогнозиране за бъдещи периоди.
Цел 14: Прилагане на зелени политики при реализиране на дейностите, свързани с културата и изкуствата.
Цел 15: Създаване на условия, изисквания и стимули за постоянно повишаване на квалификацията на мениджърите на общински културни институции, както и на творците – актьори, режисьори, куратори, музейни експерти и др.
Цел 16: Развиване на подкрепата към културата и изкуствата с финансовите инструменти на Столичната община
Цел 17: Продължаване и задълбочаване на диалога между СО и заинтересованите страни за осигуряване на обществена ангажираност в управлението на културата.
Цел 18: Създаване на двeгодишни планове за действие за изпълнение на стратегията.

След приемане на Стратегията от Столичен общински съвет ще бъде изработен План за действие за първите 2 години. Работната група прави предложение приоритетно в Плана за действие да бъдат включени дейности по създаване на единна система от индикатори за измерване на културното развитие на града и изпълнението на заложените цели в този стратегически документ.

Експертен екип, изготвил Стратегията и провел консултативния процес: Работна група, създадена със заповед на кмета на СО СОА22-РД91-116/01.03.20: Председател: Малина Едрева – председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет; членове: Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“, Столична община; доц. Биляна Томова, доктор по икономика на културата и медиите, УНСС; Деница Лозанова, програмен директор, Асоциация за развитие на София; Диана Андреева-Попйорданова, Обсерваторията по икономика на културата; Светлана Ломева, директор, Асоциация за развитие на София; Севдалина Войнова, програмен директор, Асоциация за развитие на София; Яна Генова, директор, Фондация „Следваща страница“; Венцислав Мицов, независим експерт, музикант и преподавател; Тодор Петев, музеен педагог; Мартин Михайлов, мениджър на пространства за култура, организатор на събития; Владия Михайлова, ръководител Визуални изкуства – РЦСИ "Топлоцентрала"; Дончо Христев, старши експерт в отдел "Административно-технически" на дирекция „Секретариат на Столичен общински съвет“; Вероника Манова, експерт, Столичен общински съвет; Миряна Сирийски, експерт към Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет; Марина Евгениева, медиен експерт, СОАПИ.

 

Пълен текст на Стратегия  „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.