СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА В СОФИЯ 2013 – 2023 г.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета от СОС на 20.12.2012 г. с доклад вх. № 93-00-355/4/13.12.2012 г.  
Изм. - Решение № 514 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.

Стратегията София – Творческа столица очертава посоката за развитие на културата в града до 2023 година. Документът описва споделената визия за културен живот в София и поставя основни предизвикателствата, пред които ние ще се изправим, в партньорство, за да осъществим визията си. Той фокусира начините, по които дейностите в областта на културата, неразривно свързани с образованието, околната среда и икономическото и социалното развитие, могат да променят нашия град. Стратегията предлага рамка, чрез която местната власт, университетите, културните оператори, частният и доброволческият сектор в изкуствата, туризма, културното и природно наследство, медиите и гражданите могат да работят заедно за постигане на общи цели.

Подготовката на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 г. започна през ноември 2011 г. от експертен екип, обединен от Асоциация за развитие на София. Като начало бяха очертани структурата и обхвата, които бяха предложени на публично обсъждане. Впоследствие до месец юли 2012 г. беше разработена Стратегията, като бяха спазени всички процедури и стандарти, консултативни процеси и етапи съгласно предписанията на Съвета по административната реформа към Министерския съвет за създаване на стратегически документи, включително 33 обществени обсъждания.

Визията за Столицата ни през 2023 г. е: София се развива устойчиво като иновативен и творчески град на възможностите, платформа за активно участие на гражданите в съвременния културен живот и пълноценното им взаимодействие с културното наследство. София е трамплин за професионално развитие в областта на културата и изкуствата, притегателен център за изява на млади творци. София е активен участник в международния културен обмен; тя е средище на култури и място за споделено преживяване.

Стратегията си поставя няколко основни цели:

• да утвърди София като древен, модерен и космополитен град;

• да гарантира повишаване на участието на гражданите в културните дейности и на потреблението на културни продукти и услуги;

• да позиционира София в европейския и световен културен календар като привлекателна културна дестинация;

• да съдейства за подобряване качеството на живот на жителите и гостите на София.

Голям раздел на Стратегията е отделен на контекста на досегашното и актуалното културно развитие на Столицата като древен и млад град с историческо наследство и културни индустрии, като средище на толерантност, отвореност и креативност. От тук произлизат и предложените пет основни тематични приоритета, които обобщават многопластовите работни насоки на Стратегията:

ДОСТЪП ДО КУЛТУРА с основна цел: София да се превърне в творчески град, където всеки гражданин – независимо от неговия пол, възраст, етнически произход или социален статус – има достъп до разнообразни културни продукти и услуги и има възможност да развива потенциала си чрез активно участие в творчески дейности, включително във виртуалното пространство.

КУЛТУРА И ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ с основна цел: София да се превърне в отворен град - жива лаборатория, в която хората експериментират и развиват своите знания, умения и творчески способности на базата на взаимно уважение.

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ ГРАД с основна цел: Културното наследство да се превърне във фактор за устойчиво градско и регионално развитие и културен капитал, който притежава и икономическа и социална стойност, като едновременно с това се обогатят възможностите за взаимодействие със съвременните изкуства.

СОФИЯ – ГРАД НА ТВОРЧЕСКАТА ИКОНОМИКА с основна цел: Разкриване и използване потенциала на изкуствата, културните и творческите индустрии за интегрираното развитие на града, гарантирано от целенасочена общинска политика и генериране на благосъстояние (икономически растеж, заетост) чрез развитие на творческата икономика в града.

РАВНОПОСТАВЕНО УЧАСТИЕ В ГЛОБАЛНИТЕ КУЛТУРНИ ПРОЦЕСИ с основна цел: Превръщане на София в гостоприемна среда за привличане на аудитории и участници извън България в софийския културен и творчески живот, за съвместно създаване на културни продукти на територията на София и за домакинство на международни културни събития.

Във всеки приоритет подробно е разработено действието на три основни хоризонтални политики:

• развитие на инфраструктурата във всичките й аспекти: като материална база, информационни дейности, финансови инструменти и човешки ресурси;

• прилагане на иновации и проактивно отваряне в културните процеси;

• фокусиране върху образованието и способността за активно развитие и участие.

Отделено е място на взаимодействието на държавната и местната власти на територията на София; на ролята на общинските културни институти, на културните организации в София; на значението на финансиращите програми на Столична община; на перспективите на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 година; на важността на фестивалите, децентрализацията и международното сътрудничество; на ролята на младите творци и публики.

Като основни инструменти за постигане на приоритетите и целите на Стратегията са посочени: усъвършенстване на нормативната уредба на общинско ниво; множество нови инструменти за финансиране; развитие на маркетинга и мениджмънта на културата; информационно осигуряване на общинската културна политика; регулярни изследвания и анализи; междусекторни взаимодействия, партньорства, копродукции и др.

Пълен текст на Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 г.