Функции на дирекция "КУЛТУРА":
 

  • Изготвя културния календар на Столична община, летния културен отдих, фестивали и прегледи, включително с международно участие, както и прояви с национални институции, творчески съюзи, районни администрации и др. и координира дейностите на Столична програма „Култура”.
  • Участва в организацията на официалните събития от културния календар на Столична община.
  • Проучва, анализира и изготвя експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области, на дейността на Културно-информационните центрове на българите в чужбина и художествено-творческата дейност на Общинските културни институти.
  • Изготвя справки, становища и експертни оценки по проблемите на културата, съгласува планове за дейността на различните културни институти – театри, галерии, културни домове и приема отчети за дейността им.
  • Координира и популяризира дейността на общинските културни институти - театри, галерии, културни домове.
  • Подготвя необходимите документи за вписване в Регистъра на местните поделения на признатите в Република България вероизповедания.
  • Води регистъра на Столична община за местните поделения на официално признатите в Република България вероизповедания.
  • Осъществява взаимодействие с ръководствата на народните читалища на територията на СО.

 

Адрес: София 1000, пл. „Славейков” №4, ет.4
Кабинет на директора - тел.: 02 988 20 08, факс: 02 986 20 99
Деловодствотел - тел.: 02 987 33 13  
Каса - тел.: 02 987 25 94
Е-mail: dko_so@mail.bg

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ КОНТАКТИ
Биляна Генова директор на дирекция "Култура"
приемно време:
петък, 9.00 ч. - 11.00 ч.
тел.: 02 988 20 08;
факс: 02 986 20 99;
e-mail: biliana_genova@abv.bg
Биляна Балева юрисконсулт тел.: 02 987 28 27;
GSM: 0884 107 192;
e-mail: bilianabaleva@gmail.com
Елеонора Семова главен счетоводител тел.: 02 987 01 12;
GSM: 0885 900 750;
тел/факс: 02 988 36 50;
e-mail: eleonora_semova@abv.bg
Даниела Петрова старши счетоводител тел.: 02 987 01 12;
GSM: 0884 900 887;
тел/факс: 02 988 36 50;
e-mail: dippid@mail.bg
Кирил Илиевски главен експерт тел.: 02 988 13 75;
GSM: 0884 900 878;
тел./факс: 02 988 13 75;
e-mail: kilievski@gmail.com
Нели Горанова главен експерт тел.: 02 986 22 78;
GSM: 0884 900 879;
e-mail: neli_gor@abv.bg
Ивана Пасева главен експерт тел.: 02 986 22 78;
GSM: 0884 900 881;
e-mail: ivana_art@abv.bg
Надя Христова главен експерт тел.: 02 987 06 39;
GSM: 0884 900 882;
e-mail: nhristova56@abv.bg
Кристина Белчева главен експерт тел: 02 987 06 39;
GSM: 0884 900 883;
e-mail: kbelcheva@abv.bg
Анна Донева главен експерт тел.: 02 987 48 92;
GSM: 0889 259 912;
e-mail: anna_doneva@abv.bg
Ангел Иванов главен експерт тел.: 02 987 21 79;
GSM: 0884 900 888;
e-mail:angiva@abv.bg
Мария Томова главен експерт тел.: 02 987 21 79;
GSM: 0884 900 889;
e-mail: m_g_t@mail.bg
Ирина Занева старши експерт тел.: 02 987 78 94;
GSM: 0889 500 787;
e-mail: zaneva2002@yahoo.com
Милена Кирилова Ананиева старши експерт тел.: 02 981 64 26;
GSM: 0884 900 886;
e -mail: milena_ananieva@abv.bg
Надежда Семова старши експерт тел.: 02 987 78 94;
GSM: 0884 900 890;
e-mail: nadejda.semova@gmail.com
Ирина Михайлова старши експерт тел.: 02 987 48 92;
GSM: 0884 900 892;
e-mail: mihaylova_irina@abv.bg
Райна Божкова старши експерт тел.: 02 987 78 94;
GSM: 0884 900 893;
e-mail: rraikova@yahoo.com
Красимира Лулова младши експерт тел.: 02 988 20 08;
GSM: 0882 942 295;
e-mail: k.metanova@abv.bg
Нели Йовчева деловодител-куриер тел.: 02 987 33 13;
GSM: 0885 900 749;
e-mail: neliyov@abv.bg
Стефка Пиринска касиер тел.: 02 987 25 94;
GSM: 0885 900 751;
e-mail: s.pirinska@abv.bg