Назад

Заповед № СОА20-РД07-2718/29.10.2020 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1799/15.05.20 г. на кмета на СО – раздел I, т. 1

 

Заповед № СОА20-РД07-2718/29.10.2020 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1799/15.05.2020 г. на кмета на СО –раздел I, т. 1