Обратно Заповед за създаване на необходимата организация за предотвратяване струпването на хора в зоните, граничещи с територията на пазарите

Заповед № СОА20-РД09-1689/16.04.2020 г. на кмета на Столична община за допълване на Заповед № СОА20-РД09-1649/09.04.2020 г., изменена със Заповед № СОА20-РД09-1662/13.04.2020 г. за създаване на необходимата организация за предотвратяване струпването на хора в зоните, граничещи с територията на пазарите