Район „Кремиковци” - план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. кв. Ботунец

09.05.2016

Район „Кремиковци” - проект за план за регулация и застрояване и план - схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. кв. Ботунец - жилищен комплекс

09.05.2016

Район „Кремиковци” - план за регулация и застрояване, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема за разполагане на преместваеми обекти на м. кв. Ботунец - гробищен парк „Изток”

05.05.2016

Район „Красно село” - проект за изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за упи І-26, кв. 299, м. „ж.к. Бъкстон - Север” по плана на гр. София

25.04.2016

Район „Овча купел” - проект на Подробен устройствен план - план за регулация на кв.10 на м. Овча купел-2

14.04.2016

Район „Овча купел” - Изменение на план за регулация на ТРЕТИ МЕТРО ДИАМЕТЪР в участък: oт метростанция III-15 до метростанция III-18

04.04.2016

Поставяне на бюст-паметник на българския писател Петко Тодоров

22.03.2016

Инвестиционно предложение за „Основен ремонт на път /рехабилитация/ на Път I-1 „Път II-17 - гара Яна” в участъка от км. 191+959 до км. 237+553 и на Път II-82 „Костенец - Самоков – София” в участъка от км. 0+000 до км. 86+100”

16.03.2016

Район „Връбница” - представяне на проект за ИПРЗ на местност „с.Волуяк”, кв.32, УПИ I

08.03.2016

Район „Връбница” - представяне на проект за ПРЗ на местност „Мрамор – Кръста”, кв. 1 (нов), УПИ 1-9,23,26-„за логистичен център” (нов)

08.03.2016

— 10 Елементи на страница
Показване на 31 - 40 от 51 резултата.