Обратно Столична община - отчуждаване на имоти във връзка с реализацията на обект: „Разширение на метрото в София, Трета метростанция - бул. „Ботевградско шосе” - бул. „Владимир Вазов” - Централна градска част - жк. „Овча купел”


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица и УПИ за автостопанство, трасе и депо на метрополитен - публична общинска собственост (съгласно действащ регулационен план на кв. 2, м. "Славия" р-н "Красно село", одобрен с Решение № 109 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС и специализирани ПУП за метрополитен с метростанции за обект "Трети метродиаметър на Софийски метрополитен" и ИПР, одобрени с Решение № 833 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС и Решение № 527 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Разширение иа метрото в гр. София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Заимов“ - Централна градска част - ж.к. „Овча купел“. „Вгори етап от МС 15 до МС 17 и Депо на Метрополитена.“ - публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращи се на територията на район "Красно село" - Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.208.1375 (без построените в имота сгради) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н "Красно село", ул. "Коломан“ № 1, попадащ в улица с о.т. 12-13, УПИ XII - "За автостопанство, трасе и депо на метрополитен”, УПИ XIV - „За трасе на метрополитен" и УПИ II - "За трасе на метрополитен", кв. 2, м. "Славия", с площ за отчуждаване 5393 кв. м, сума за обезщетение - 320 398,12 лв., разпределенa на собствениците, както следва:
- Мария Иванова Винарова - 1/2 ид. ч. - 160 199,06 лв;
- Рени Кръстева Дамянова - 1/2 ид. ч. - 160 199,06 лв.

2. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.208.1884 (незастроен) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н "Красно село", ул. „Житница" № 23, попадащ в УПИ III - "За автостопанство, трасе и депо на метрополитен“, кв. 2, м. "Славия", с площ за отчуждаване 3788 кв. м., сума за обезщетение - 213 075, 00 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Лазар Никифоров Живачки - 3/15 ид. ч. - 42 615,00 лв:
- Марияна Никифорова Петрова -3/15 ид. ч. - 42 615,00 лв:
- Димитрина Гаврилова Найденова - 2/15 ид. ч. - 28 410,00 лв:
- Станко Стоянов Найденов - 2/15 ид. ч. - 28 410,00 лв:
- Румяна Стоянова Найденова - Павлова — 2/15 ид. ч. - 28 410,00 лв:
- Стоян Андреев Андреев - 3/15 ид. ч. - 42 615,00 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в Дирекция "Инвестиционно отчуждаване", Столична община, бул. "Ломско шосе" № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от зос. Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Красно село", за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА