Обратно Район „Люлин” - подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.„Люлин-център”

Район „Люлин” - подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.„Люлин-център”

 

ЗАПОВЕД
№ РЛН16-РД09-542/15.07.2016г.


Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.“Люлин-център“ в граници: бул.“Панчо Владигеров“, бул.“Царица Йоана“ и бул.“Джавахарлал Неру“, по плана на град София, на основание чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.5, ал.4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, чл.5 и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007г. на СОС.


                                                                      НАРЕЖДАМ:

Да се проведе обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.“Люлин-център“ в граници: бул.“Панчо Владигеров“, бул.“Царица Йоана“ и бул.“Джавахарлал Неру“,по плана на град София.
Представянето на проекта да се проведе на 25.07.2016г. от 17:30ч. в сграда - находяща се на адрес: ж.к.Люлин, ул.“Добри Немиров“№5, ТК „ЛЮЛИН ПЛАЗА“, гр.София.
В срок до 17:00ч. на 08.08.2016г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да са адресирани до Кмета на район “Люлин”. Становищата се подават в деловодството на район “Люлин” - гр. София, бул.’’Захари Стоянов”№15.
Проектът е изложен в сградата на Район ’’Люлин”, бул.’’Захари Стоянов” №15, ж.к. “Люлин-3 м.р.”, бл.327, вх.”В”, в отдел ”УТКС”, ет.5, ст.36.
За срока за изготвяне на писмените становища допълнителна информация по проекта да се дава от урб. Антон Астаков, бл.327, вх.”В”, ет.5, ст.36 в отдел УТКС и от арх. Мая Добрикова, бл.327, вх.“В“, ет.5, ст.34 в отдел УТКС в рамките на дните с приемно време - вторник от 13:30ч. до 16:30ч. и четвъртък от 9:00ч. до 12:30ч., а в останалите работни дни от 10:00 ч. до 12:30 ч.
Кратка техническа информация за проекта, който ще бъде обсъждан, представляваща приложение към настоящата заповед съгласно чл.15, ал.2 от НРНПОО, да се предоставя от посочените служители в рамките на посоченото време.
Писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисия, назначена от Кмета на район “Люлин”, която да изготви обобщаващ доклад.
На 15.08.2016г. от 17:30ч. в сграда - находяща се на адрес: ж.к.Люлин, ул.“Добри Немиров“№5, ТК „ЛЮЛИН ПЛАЗА“, гр.София, съгласно чл.18, ал.1 на НРНПОО да се проведе обществена дискусия по проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.“Люлин-център“ в граници: бул.“Панчо Владигеров“, бул.“Царица Йоана“ и бул.“Джавахарлал Неру“, по плана на град София.
За участие в дискусията да се поканят лицата, представили писмени становища и екипите разработили проекта.
Контрол по настоящата заповед възлагам на арх. Поля Божкова - главен архитект на Район “Люлин”.
Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, във всички районни общински администрации, на официалния уеб-сайт на Столична община, на експлоатационните дружества и да се връчи на урб. Антон Астаков и арх. Мая Добрикова за сведение и изпълнение.


Милко Младенов
Кмет на район "Люлин"-СО


ЗАПАВЕД № РЛН16-РД09-542/15.07.2016г.