ИЗГРАЖДАНЕ  И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

 

Изграждането на общинската система за видеонаблюдение започва ефективно през 2007 г. и се извършва на етапи, съобразно осигурените средства в бюджета на Столична община (СО).
От 2007 г. до 2016 г., включително, системата за видеонаблюдение на СО обхвана над 220 училища и детски заведения и над 130 публични площи общинска собственост, в това число пешеходни зони, подлези, градски градини, паркове, гробищни паркове, паметници, уязвими точки от инфраструктурата на Столична община и др. Изградени са и 4 локални центъра за видеонаблюдение.
За осигуряване на нормалното функциониране на системата за видеонаблюдение в обектите общинска собственост и на своевременна реакция на сигналите, генерирани от системата, се води дежурство 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в ОДЦВ на Столична община.
За повишаване надежността на охраната на децата в учебните и детски заведения, както и за ефективно опазване на имуществото им, информацията от сигнално-охранителните системи дублиращо се получава и в ОДЦВ, което приоритетно насочва вниманието към проблемните обекти и съоръжения.
Изградена е отделна оптична линия за пренос на информация между Оперативния дежурен център и видеонаблюдение (ОДЦВ) на Столична община и Оперативния център за видеонаблюдение на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). Двете системи са напълно съвместими, което е важна предпоставка за повишаване ефекта от дейността на общинската система за видеонаблюдение и осигуряване на бърза и адекватна реакция от компетентните полицейски органи.  
Видеосистемата на Столична община осигурява непрекъсната свързаност на обектите с ОДЦВ на Столична община и Оперативния център за видеонаблюдение на СДВР (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата).
Столична община продължава изграждането на видеонаблюдение на обекти общинска собственост като част от мерките за осигуряване на сигурна и безопасна среда за гражданите. Развитието и усъвършенстването на сисмета за видеонаблюдение на Столична община е цел, за постигането на която се полагат постоянни усилия.