ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – СОФИЯ


ЦЕЕС е физически център за подпомагане на собствениците на обекти в многофамилни жилищни сгради по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ с административен адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Съединение“ № 7.

ЦЕЕС е с работно време за работа с граждани и организации всеки делничен ден от 12:30 до 19:30 часа, при непрекъсваем режим на работа в рамките на работното време.

ЦЕЕС поддържа и обслужва телефонна линия и електронна поща за комуникация и консултации на граждани и организации:

► Телефон: 02 9875 367; 02 9670 253; 02 9670 252; 02 9670 254; 02 9670 251; 02 9670 255

► Ел. поща: eec@sofia.bg

КОМУНИКАТИВНОСТ: автобусни линии №№ 9; 120; 305 и 413; трамвай № 20

ФУНКЦИИ НА ЦЕЕС:

Експертите на ЦЕЕС предоставят индивидуални и/или колективни консултации и извършват дейности, относно:

1. условията за кандидатстване в съответствие с Насоките за кандидатстване, отговорите на МРРБ по постъпили въпроси от кандидати по процедурата и др.;

2. специфични въпроси  по отношение на процеса за създаване на сдружение на собствениците в съответствие със Закона за управление на етажната собственост;

3. допустимост на сградата и допустимост на дейностите;

4. попълване на образци на документи за кандидатстване;

5. преглед на събрани от кандидатите документи за кандидатстване;

6. предоставяне на информация за критерии за оценка;

7. предоставяне на информация – изискванията на приложимия режим за държавна помощ;

8. изготвяне на информационни материали и брошури;

9. консултиране на експерти от районните администрации;

10. изготвяне на отговори по запитвания на кандидати и партньори;

11. провеждане на информационни срещи и дискусии, организирани от Столична община, район „Слатина“ или по предложение на професионални организации, сдружения и др.;

12. поддържане на Рубрика „Често задавани въпроси“ на Електронния портал на Столична община в подстраница за Енергийна ефективност и даване на предложения за съдържание на рубриката;

12. обслужване на граждани и организации чрез Call центъра на ЦЕЕС;

13. водене на мейл кореспонденция чрез ел. поща на ЦЕЕС;

14. даване на предложения за оптимизиране и уеднакваване на процесите, свързани с кандидатстването от страна на районните администрации на СО;

15. даване на предложения за съобщения и информационни материали за обявяване на видно място в МЖС на територията на СО;

16. изготвяне на кореспонденция във връзка и по повод функционирането на ЦЕЕС, която се предоставя за преглед и процедиране на кмета на район „Слатина“ и секретаря на СО;

17. други, по възлагане на кмета на район „Слатина" и секретаря на СО.