Осигуряването на комфортна и уютна среда за жителите и гостите на град София е сред основните приоритети на Столичната община.
За тази цел през годините последователно инвестираме в изграждането на нови общински сгради, подобряване състоянието на съществуващите, изграждане на ВиК мрежа и корекция и ремонт на речните корита.
Амбицията на Столична община е да създаде удобна среда, в която децата да растат и учат. За да се осигури необходимия капацитет и място за всички деца в детските градини и училища в града, са предприети редица мерки за строителство на нови и разширение на съществуващите сгради. Наред с модернизирането на сградния фонд на образователните обекти подобряваме и условията за провеждане на спорт и дейности на открито, които позволяват на децата да играят и да спортуват в съвременна и сигурна среда.
Внедряването на мерки за енергийна ефективност в общинските сгради е приоритет с оглед осигуряване на екологична устойчивост и подобряване на условията в сградите. Благодарение на цялостното енергийно обновяване се понижават значително разходите за отопление и електрическа енергия.
Развитието на Столична община предполага създаване на благоприятна и качествена среда на живеене чрез предоставяне на инфраструктурни услуги, съответстващи на европейските стандарти за качество.
Сред основните ни приоритети е изграждането на модерна техническа инфраструктура на територията на Столична община, включваща елементите водоснабдяване, канализация и корекции на речни корита, с цел постигане на балансирана, качествена и устойчива жизнена среда.

Амбицията ни е да осигурим качественото развитие на водоснабдителната система, гарантиращо необходимите водни количества и качество на питейната и условно чиста вода за населението и промишлеността; подобряването на качеството на повърхностните и подземните води, както и на околната среда, чрез изграждане на канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води; постигането на балансирана, качествена и устойчива жизнена среда чрез включването на речните корита (открити водни течения) като хармоничен елемент от нея.

Поставените цели ще бъдат постигнати чрез различни програми и стратегии, част от които са:

План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община

Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община части: водоснабдяване, канализация и корекции на речните корита.