М О С Т О В И    С Ъ О Р Ъ Ж Е Н И Я 


2020 2021 2022

 

Изграждането и поддръжката на мостови съоръжения на територията на Столична община попада в обхвата на дейностите,
изпълнявани от направление „Обществено строителство“