Заглавие Дата на публикуване
Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" 26.06.2017
Заповед СОА17-РД09-622/19.06.2017 г. на Кмета на Столична oбщина за предоставяне на функции по ЗУТ, ЗУО, ЗУЗСО и НПОРИМДЕРДТСО на длъжностни лица от столичната общинска/районна администрация 20.06.2017
Район “Средец” - Съобщение за одобрен подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ 15.06.2017
Решение № 244 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица, находяща се в село Чепинци - район "Нови Искър" 15.05.2017
Решение № 243 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименни улици в с. Лозен и с. "Панчарево" 15.05.2017
Решение № 241 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Младост" 15.05.2017
Решение № 242 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Люлин" 15.05.2017
Решение № 240 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Лозенец". 12.05.2017
Решение № 239 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на безименна улица в район "Лозенец" 12.05.2017
Решение № 238 по Протокол №32 на СОС от 27.04.2017 г. за именуване на улица на територията на район "Триадица" - СО 12.05.2017