Назад

Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, към МОСВ, за изменение на Разрешително № 13140074/08.08.2008 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води


На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-15/05.03.2021 г., постъпило в Басейнова дирекция ,Дунавски район“ – гр. Плевен, за изменение на Разрешително № 13140074/08.08.2008 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води се обявява следното съобщение

Съобщение