Инвестиционно предложение: „Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“ в УПИ II-1887, 1997, 2615, 2617, 2618 (поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2734), кв. 1, м. СПЗ "Модерно предградие-разширение“, р-н „Връбница“, Столична община, възложител ВМВ ЕООД

29.02.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за откриване на процедура: издаване разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – Тръбен кладенец "ТК – Ники Транс 08, Лозен", р-н "Панчарево"

28.02.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м и резервоар за съхранение на вода“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6213.4264, м. Орлова круша, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, възложител „РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН“ ЕООД

26.02.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс от шест еднофамилни редови жилищни сгради, подпорни стени, плътна ограда, пречиствателно съоръжение и изгребна яма“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6221.12, УПИ I-12 „за жс“, кв. 153а, м. с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община, с възложители Г. Евлогиев и Х. Иванов

26.02.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за производство на етерични масла от лечебноароматни култури“ в поземлен имот с идентификатор 68134.503.1332, кв. „Бенковски“, район „Сердика“, Столична община, възложител М. Блажева

22.02.2024

Инвестиционно предложение: „Прокарване и използване на нов тръбен кладенец за водоснабдяване и разполагане на подземен, противопожарен резервоар за съхранение на вода с помпена станция за пожарогасителни нужди”, в поземлен имот с идентификатор 68134.4404.73, район „Люлин”, кв. "Филиповци", Столична община, с възложител „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД

21.02.2024

Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от тях“ в поземлен имот с идентификатор 68134.508.5073, находящ се в гр. София, ул. „Лазар Михайлов“ №25, район „Сердика“, Столична община, възложител „ЕКОСТИЙЛ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

19.02.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за откриване на процедура: издаване разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: за шахтов кладенец "ШК-Автопрестиж-"Овча купел", София"

16.02.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пет жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 32216.2326.9962, 32216.2326.9961, 32216.2326.9960, 32216.2326.9959, 32216.2326.9958, с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община, с възложител З. Михайлов

16.02.2024

Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столичната община за 2024 година

17.01.2024