Инвестиционно предложение: „Разширяване на дейността на площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци чрез увеличаване на количествата и добавяне на нови дейности с нови отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.2356 (предишен идентификатор 35239.6109.1915), с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, с възложител „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

29.05.2024

Заповед № СОА24-РД09-3014/27.05.2024 г. на кмета на Столична община за необходимата документация за сключване на сделки за разпореждане с недвижими имоти между Столична община и частни лица

27.05.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец)“ в УПИ III-25 (поземлен имот с идентификатор 68134.1976.25), кв. 43, м. кв. "Драгалевци“, район „Витоша“, Столична община, с възложител „АГРОИНВЕСТ-АИ“ ЕООД

27.05.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пет жилищни сгради и изгребна яма“, в поземлен имот с идентификатор 04234.6927.210, м. „Шумако“, с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, с възложител В. Минков

27.05.2024

Решение № 201 по Протокол № 10 от 16.05.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - изток“ с името „Джони Пенков“

27.05.2024

Решение № 200 по Протокол № 10 от 16.05.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - изток“ с името „20 бора“

27.05.2024

Решение № 199 по Протокол № 10 от 16.05.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - изток“ с името "Иван Василев Ненов"

27.05.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район”, гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (тръбен кладенец "ТК – ВФ 22970, "Красно село", София"), придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи

27.05.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район”, гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (тръбен кладенец "ТК - МО-МО ТРАНС – Горни Богров, "Кремиковци"), придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи

23.05.2024

Инвестиционно предложение: „Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“ в УПИ II-1887, 1997, 2615, 2617, 2618 (поземлен имот с идентификатор 68134.2808.2734), кв. 1, м. „СПЗ Модерно предградие – разширение“, район „Връбница“, Столична общината, с възложител „ВМВ“ ЕООД

23.05.2024