Назад

Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с реализирането на обект „Изграждане на кръстовище на две нива за безконфликтно пресичане на ул. „З-ти Март” – ул. „Филиповско шосе” и „Софийски околовръстен път”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВА

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план на местност „Люлин – разширение – запад”, одобрен с Решение № 157 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г. на СОС, за процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализирането на обект „Изграждане на кръстовище на две нива за безконфликтно пресичане на ул. „3-ти Март“ – ул. „Филиповско шосе“ и „Софийски околовръстен път“, както следва:

ПИ с проектен идентификатор 68134.4354.673 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4354.359, съгласно КККР, одобрена със Заповед № РД18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност „Люлин – разширение – запад”, с площ от 28 кв. м, сума за обезщетение 1 049,13 лв. (хиляда четиридесет и девет лева и 0,13 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Надежда Асенова Вълкова - 1/6 ид. ч. – 174,86 лв.
2. Траянка Асенова Лазарова - 1/6 ид. ч. – 174,87 лв.
3. Гергинка Петрова Христова - 1/18 ид. ч.– 58,28 лв.
4. Богиня Иванова Томова - 1/18 ид. ч – 58,28 лв.
5. Илиян Иванов Христов - 1/18 ид. ч. – 58.28 лв.
6. Станка Иванова Асенова - 1/12 ид. ч. – 87,43 лв.
7. Марияна Рангелова Петрова - 1/12 ид. ч – 87,43 лв.
8. Еленка Христова Цветанова - 1/18 ид. ч. – 58,28 лв.
9. Асен Александров Цветанов - 1/18 ид. ч. – 58,28 лв.
10. Димитър Александров Цветанов - 1/18 ид. ч. – 58,28 лв.
11. Антони Анчов Кръстев - 1/6 ид . ч. - 174,86 лв.

ОБЯВЛЕНИЕ