Обратно Столична община – отчуждаване на имот с идентификатор 04234.6977.3645 (незастроен), попадащ в обхвата на трасе на улица тупик в кв. "88", село Бистрица, район "Панчарево"

Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” обявява заповед за отчуждаване на имот на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за общинската собственост и на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост във връзка с реализацията на обект, попадащ в обхвата на трасе на улица тупик в кв. "88", село Бистрица, район "Панчарево".
 

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-74/20.10.2017 г.