АРХИВ - МОНИТОРИНГ

 


ПРОГРАМА „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“

График за мониторинг

февруари – юни 2022 година


 

АРХИВ - НОВИНИ

27 проекта са одобрени за финансиране по Програма „София – град на младите и активните“За първа година Столичната община финансира реализирането на младежки проекти в самостоятелна програма „София – град на младите и активните“. Програмата е създадена по инициатива на столичния кмет Йорданка Фандъкова в съответствие с визията за утвърждаване на София като град на младите, активните, иновативните.

С проектни предложения кандидатстваха 90 организации - образователните институции, ученически и студентски съвети, районни администрации и младежки организации, като 27 от тях бяха одобрени за финансиране по трите подпрограми на програмата.

По Подпрограма „Младите за София“ се финансират 10 проекта, в които се поставя акцент върху инициативността на ученически и студентски форми на самоуправление, изграждане на младежки пространства, провеждане на обучения и създаване на мрежи за обмен на знания и взаимопомощ, доброволчески инициативи и формиране на умения на младежки лидери.

По Подпрограма „Моят град“ се финансират 8 проекта за провеждане на младежки форуми, фестивали и събития, свързани с емблематични дати от културно-историческото наследство на града. Подкрепени са и проектни дейности през лятната ваканция за младите хора, както и младежки културни пространства за личностно и кариерно развитие.

По Подпрограма „Споделени пространства“ се финансират 9 проекта, с които млади хора в София доказват ангажираността си към каузи за помощ и подкрепа на хора в неравностойно положение, както и за инициативи на неправителствени организации, реализиращи дейности за младежи от рискови групи.

Бюджетът на Програмата за 2021 г. е в размер на 150 000 лева и се осигурява от Столичната община.

Информация за одобрените за финансиране проекти може да намерите тук.

 

АРХИВ - ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Подпрограма
“МЛАДИТЕ ЗА СОФИЯ –
ДОБРОВОЛЧЕСТВО, АКТИВНОСТ, ЛИДЕРСТВО“
Подпрограма
“МОЯТ ГРАД”
Подпрограма
„СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА,
ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОДКРЕПА“

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
главен експерт

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 3, офис 6

телефон / факс:
(02) 946 11 18

мобилен:
0885 941 674

e-mail: 
georgieva_sofia@abv.bg

НАДЕЖДА ГЕРОВА
главен експерт

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 1, офис 6

телефон:
(02) 981 06 51;

мобилен:
0896 84 74 51;

e-mail:
n.gerova@sofia.bg

МАРИЯ ГОНЧЕВА
началник на отдел 

адрес: 
ул. "Оборище" № 44, ет. 1, офис 8А

телефон / факс:
(02) 980 24 78

мобилен:
0889 455 280

e-mail: 
m.goncheva@sofia.bg

 

АРХИВ НА ПРОГРАМА "СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ"

 

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2017 – 2027)

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за Програма „София – град на младите и активните“
 


РЕЗУЛТАТИ

27 проекта на организации, кандидатствали по Програма „София – град на младите и активните“, са одобрени с Решение № 183  по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на Столичен общински съвет (Приложение № 1), въз основа на оценка за ефективност от Експертна комисия, определена със Заповед № СОА21-РД91-99/02.03.2021 г. на кмета на Столична община:

Резултати от оценка за ефективност на проектите по Програма „София – град на младите и активните“:

Информация за проектните предложения, отпаднали на етап административна проверка.
 


ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ПРОГРАМНО ФИНАНСИРАНЕ 2021
 

 1. Обява за кандидатстване по Програма „София – град на младите и активните“
 2. Процедура за кандидатстване
 3. Формуляр за кандидатстване
 1. 1. Бюджет на проекта – Приложение към Формуляр за кандидатстване
 1. Указания за попълване на Формуляр и съпътстващи документи
 2. Заявление за кандидатстване
 3. Декларация за партньорство
 4. Декларация за конфликт на интереси
 5. Писмо за съгласие и подкрепа на проект за Ученически/Студентски съвети
 6. Таблица за административна проверка
 7. Таблица за оценка на ефективността
 8. Формуляр за мониторинг
 9. Финансов и съдържателен отчет

Важно!

1. Писмо до образователни институции, районни администрации, малки населени места, СК и НПО – по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

2. Писмо до СК – по Програма за развитие на детско-юношеския спорт


Важно!

На вниманието на кандидатстващите институции и организации по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 година

 

По повод създадената епидемична обстановка, свързана с разпространението на Коронавирус 2019 – nCov (COVID-2019) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, и в изпълнение на Заповед № РД-09-196/08.03.2020 г. на министъра на младежта и спорта, Заповед № РД09-606/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № СОА20 – РД09-1580/31.03.2020 г. на кмета на Столична община, Ви информираме за предприети промени в срокове, процедури, изпълнение и финансиране на проектни предложения, както следва:

 

Удължава се срокът за подаване на проектни предложения по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 г. до 14 май 2020 г. Дейностите по проектите следва да обхващат периода м. юли – м. декември 2020 г.

 

Представяме на Вашето внимание допълнение към направените обяви за сесии по Програмите:

За обявена сесия по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта:

 • отпада изискването за съфинансиране по Програмен приоритет 2 за спортни клубове и неправителствени организации;
 • отпада препоръчителното съотношение за преки и непреки разходи – 60% на 40%.С цел улеснение на кандидатстващите организации приоритетно ще бъдат финансирани:
 • дидактически пособия и материали (технически средства);
 • средства и консумативи за преките участници – като например екипировка за деца и ученици, награден фонд;
 • онлайн обучения, конкурси, инициативи и дейности (платформи за обучения, компютри и др. необходими пособия, свързани с дейността), събития и кампании – свързани с образователни, спортни и младежки дейности;
 • граждански договори/хонорари за обучители, ръководители на дейности, експерти и технически сътрудници и др.;
 • ръководителите на спортни клубове, НПО и образователни институции, които вече са подали проекти, ще бъдат своевременно информирани за промените и при желание от тяхна страна, същите ще могат да преработят предложенията си и да ги актуализират.

 

За обявена сесия по Програма за развитие на детско-юношеския спорт:

 • отпадат изискванията за подготовка на деца и младежи, участия в състезания и организация и провеждане на тренировъчни лагери (дейности 1, 2, 3, 4, 5 от формуляра за кандидатстване);
 • отпада изискването за съфинансиране;
 • приоритетно ще бъдат финансирани разходи по дейности 6, 7 и 8 от формуляра за кандидатстване, т.е. материално-техническо оборудване (МТО), наеми и консумативи за ползване на спортни бази и спортни съоръжения, стимулиране на треньори, отговарящи за дейности по проекта;
 • възнагражденията за треньорския състав да включват разработване на онлайн обучения за тренировъчна дейност за децата и младежите;
 • постъпилите проектни предложения в Столична община към датата на подаване на настоящия доклад, ще бъдат финансирани за разходи по дейности 6, 7 и 8 от формуляра за кандидатстване, т.е. материално-техническо оборудване (МТО), наеми и консумативи за ползване на спортни бази и спортни съоръжения, стимулиране на треньори, отговарящи за дейности по проекта. След своевременно информиране от страна на администрацията и при желание на ръководителите на спортните клубове същите могат да преработят предложенията си и да ги актуализират съгласно новите изисквания.


Важно!

На вниманието на кандидатстващите организации по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт

Във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че считано към днешна дата Столична община удължава срока за подаване на проектни предложения по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт до 14 април 2020 г.

Ще проявим разбиране за съпътстващите документи с оглед работата на институциите в условия на обявено Извънредно положение.

Актуална информация за Програмите се публикува своевременно на www.sofia.bg, Спорт и младежки дейности – Програми и проекти.

Важно!

Кандидатстващите институции и организации по програми на Столична община следва да се съобразят със Заповед на кмета на Столична община № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г.,   Заповед на министъра на младежта и спорта № РД09-196/08.03.2020 г., Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-606/09.03.2020 г.