ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Бланка – Заявление до заместник-кмет на Столична община с попълнен Формуляр на Проект за кандидатстване (файл – doc.)
  2. Бланка – Приложение към Формуляр за кандидатстване – ФИНАНСОВ ПЛАН по дейности (файл– excel.)
  3. Бланка – Декларация за липса на конфликт на интереси – ( файл – doc.)
  4. Бланка – Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – ( файл – doc.)
  5. Бланка – Декларация за ползване на спортен обект на територията на Столична община  –  (файл – doc.)

ВАЖНО:

  • При проверка на административна допустимост на проектното предложение и приложените документи, ако се установят липси, кандидатът бива информиран на представените контакти за липсващи документи и получава възможност да ги представи в  тридневен (3-дневен) срок. При неспазване на срока проектното предложение не преминава на следващ етап за оценка на съответствие и ефективност.
  • При одобрен проект за финансиране спортните клубове изготвят и представят официално актуализирани финансови планове, съобразно размера на одобрените с Решение на Столичен общински съвет средства по дейности – в срок от 5 (пет) дни, от влизане в сила на Решението на Столичен общински съвет и публикуването му на електронния портал на Столична община, страницата на дирекция „Спорт и младежки дейности“. Документите се регистрират в деловодството на Столична община, на хартиен носител.