Назад

Детска градина № 185 „Звездичка”, район "Искър"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 185 „Звездичка” извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 185 „Звездичка”, район "Искър", за: народни танци, модерни танци, приложни изкуства, плуване, футбол, английски език, логопед.