Отчет за 2016 г.


Отчет за изпълнениението на бюджeта на Столична община към 31.12.2016 г.


Баланс на Столична община към 31.12.2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.
Обяснителна записка към Сборния годишен отчет на Столична община за 2016 г.

 

Отчет за изпълнениението на бюджeта на Столична община към 30.06.2016 г.


Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Столична община за 2016 година.

Проектобюджет за 2016 г.
 

Проектобюджет за 2016 година

Ръководството на Столична община кани столичната общественост на 30.11.2015г. /понеделник/ от 10.30 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” №33, ет. V /Зала №5/, където ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2016г.

Становища и предложения по проекта за бюджет за 2016 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 27.11.2015г. включително.