„СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ“ (СИТИСЕСС)

Име на проекта: „Социални услуги, ориентирани към гражданите“, СИТИСЕСС (Citizen-Centered Social Services, CITICESS)
Програма: Програма „Интеррег Европа” 2021 – 2027 съфинансирана от Европейския съюз
Стойност: 307 020 лева
БФП:  291 669 лева
Съфинансиране: 15 351 лева
Цел: Основната цел на проекта е подобряване на политиките за регионално развитие, занимаващи се с уязвими групи чрез обмяна на опит, тестване на иновативни подходи и изграждане на капацитет на партньорите за идентифициране, разпространение и трансфер на добри практики.
Период на изпълнение:  01 март 2023 г. – 31 май 2027 г.
Кратко описание: Проектът се фокусира върху включването на уязвими целеви групи като маргинализирани общности, домакинства с ниски доходи и групи в неравностойно положение, част от приоритета на Програмата „По-социална Европа“.

Достъпът до основни услуги (образование, обучение, здравеопазване, социални грижи и социална защита) е труден за хора от уязвимите групи. Социалните услуги, предоставяни в рамките на традиционна организационна структура, не могат да достигнат до тези хора ефективно. В допълнение към организационната фрагментация на доставчици на социални услуги, бюджетите за всяка дейност също са ограничени. В резултат на това те не могат да отговорят адекватно на специфичните проблеми на целевата група. Достигането до уязвимите целеви групи и организирането на услуги за тях изисква един нов холистичен подход.

Партньорите по проекта ще обменят и заедно ще тестват нови подходи, които ще включват целевите групи в съвместното проектиране на услуги, съобразени с индивидуалните нужди и ще засилят социалното въздействие. Те ще изпълняват своите политики в географски балансирано партньорство, основано на внимателно проектиран междурегионален процес на обучение, чрез обмен на добри практики и поуки, учебни посещения, майсторски класове и инструменти за планиране на подобрения на политиките.

Партньори на Столична община в проект CITICESS:
Община Хеерлен, Нидерландия (Heerlen, The Netherlands) – водещ партньор;
Община Орхус, Дания (Aarhus, Denmark);
Община Будапеща, Унгария (Budapest, Hungary);
Община Галати, Румъния (Galati, Romania);
Община Порденоне, Италия (Pordenone, Italy);
Градски съвет на Сарагоса (Zaragoza, Spain);
Организация "Бейлихора Дивелопмънт", Ирландия (Ballyhoura, Ireland).

Повече за  CITICESS можете да намерите на интернет страницата на Програмата: https://www.interregeurope.eu/citicess