Функции на отдел „Градско и пространствено планиране“

 • Осигуряване пълна проектна обезпеченост на общественозначимите общински инвестиционни проекти, залегнали в Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Общ устройствен план и Общински план за развитие и др. Подготовка на проектната документация чрез собствени и привлечени съгласно ЗОП ресурси; Оптимизиране използването на проектните ресурси.
 • Осигуряване планова обезпеченост във връзка с функционалното планиране на територията и концепциите в градското планиране на всички устройствени планове от районно и градско ниво и тяхното управление.
 • Подготовка на задания и конкурси за устройствено планиране и инвестиционно проектиране.
 • Осигуряване на честно професионално конкурсно начало при възлагане изработването на планове и проекти на външни изпълнители.
 • Подготовка на конкретни изисквания към участниците в конкурсите и излъчване  на представители в комисиите по ЗОП.
 • Подготовка на методики и критерии за оценка на проектите.
 • Организиране на обществени обсъждания на заданията за проектиране.
 • Съгласуване на заданията за проектиране със съответните заместник-кметове по направления в СО и специализирани общински и държавни органи и структури, внасяне в ОЕСУТ за разглеждане получените бележки, мнения и препоръки от проведените обществените обсъждания и приемане на заданието от ОЕСУТ.
 • Координиране и администриране на плановете и проектите.
 • Координиране и контролиране дейността на външните изпълнители.
 • Осигуряване прозрачност в управлението на проекти и планове чрез периодично докладване и поддържане на актуална информация в базите данни.
 • Постигане на ефективна координация и комуникация с всички заинтересовани страни.