ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДО 2050 Г.

Юли 2020 г.


Визия за София е инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050. Идеята за нея стартира още през 2016 г. в дискусиите, водени от неформалната Лаборатория за градско развитие, която събира архитекти, урбанисти и експерти от различни сектори, за да дискутират необходимите промени и реформи в градоустройството и планирането на София. По време на тези срещи става ясна нуждата от дългосрочна стратегия за развитие на общината и тази идея бързо среща широка обществена подкрепа. Споделената и дългосрочна стратегия е необходима, за да се подходи достатъчно информирано и отговорно към нужното изменение на Общия устройствен план на София.

Стратегическият документ Визия за София съдържа няколко основни елемента:

  • Пет приоритета, които обединяват най-значимите и важни цели в дългосрочното развитие на общината;
  • 24 дългосрочни стратегически цели, които работят за изпълнението на петте приоритетата и са свързани с дългосрочното развитие на общината в седемте направления на Визията: Градска среда, Околна среда, Транспорт, Икономика, Идентичност и култура, Управление и Хора;
  • 230 ключови стъпки към постигането на 24-те дългосрочните цели, разпределени във времето от 2020 до 2050 г.;
  • 385 конкретни мерки за постигането на целите и стъпките; 
  • Индикатори, с които регулярно да се измерва и отчита прогреса по извървяването на стъпките и постигането на дългосрочните цели.

Настоящият документ включва описание на дългосрочната стратегическа част от Визия за София с хоризонт 2050 г., а именно 5-те приоритета, 24-те дългосрочни цели за развитие на Столична община, стъпките към тях и индикаторите за следене на прогреса. Към описанието на всяка цел е приложен списък от свързани документи. Към описанието на всяка стъпка е включен списък на останалите дългосрочни цели в рамките на Визия за София, за чието постигане е важна съответната стъпка.

В работата по създаване на Визия за София са формулирани и 385 конкретни мерки за постигане на целите и приоритетите. Много от тези мерки работят за повече стъпки и цели. Мерките са описани в отделен документ - МЕРКИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, който следва да бъде периодично разглеждан и актуализиран.

Веднъж приета, Визия за София трябва да служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, както за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред.


Към пълния текст на ДЪЛГОСРОЧНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ И КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДО 2050 Г. >>>