СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 2017 – 2019 г.
(Приета с Решение № 342 по Протокол № 35 от 22.06.2017 г. на Столичния общински съвет)

Настоящата Стратегия е разработена съгласно изисквания на Закона за предучилищното и училищното образование, регламентиращ приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование.
Програмният документ има за цел да създаде ефективен модел на общинска политика за приобщаващо образование, подкрепа за личностното развитие на деца и ученици в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.
Стратегията за личностното развитие на децата и учениците е изготвена въз основа на:
- Закон за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.)
- Закон за местното самоуправление и местната администрация (Обн., ДВ, бр. 51 от 05.07.2016 г., в сила от 05.07.2016 г., бр. 9 от 26.01.2017 г.)
- Закон за закрила на детето (Обн. ДВ, бр. 48 от 13 юни 2000 г., изм. и доп. ДВ. бр. 8 от 29 януари 2016 г.)
- Закон за защита от дискриминация (Обн. ДВ. бр. 86 от 30 септември 2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.105 от 30 декември 2016 г.)
- Закон за здравето (Обн. ДВ. бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ. бр. 103 от 27 декември 2016 г.)
- Закон за социално подпомагане (Обн. ДВ. бр. 56 от 19 май 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 8 от 29 януари 2016 г.)
- Закон за интеграция на хората с увреждания (Обн. ДВ. бр.81 от 17 септември 2004 г., изм. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 9 декември 2016 г.)
- Закон за семейни помощи за деца (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г., изм. и доп, ДВ. бр. 98 от 9 декември 2016 г.)
- НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн.  ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.)
- НАРЕДБА за критериите и стандартите за социални услуги за деца (Обн. ДВ. бр. 102 от 21 ноември 2003 г., изм. ДВ, бр. 26 от 27 март 2007 г., изм. ДВ, бр. 53 от 10 юни 2008 г., изм. ДВ. бр. 45 от 16 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 48 от 25 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 7 от 21 януари 2011 г.)
- НАРЕДБА за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (Приета с ПМС № 314 от 04.12.2006 г., обн. ДВ, бр. 100 от 12.12.2006 г., изм. и доп., бр. 68 от 04.09.2012 г., в сила от 04.09.2012 г.)
- НАРЕДБА за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" (Загл. – изм. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г.,изм. и доп. – Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
- НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., изм. и допълнена ДВ бр. 36 от 25.04.2014 г. в сила от 25.05.2014 г.

Пълен текст на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г.


Отчет на план за действие по реализация на Стратегията за личностно развитие на децата и учениците за 2018 г., приет с Решение № 202 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет