Назад

Проект „Приеми ме 2015”

Настоящата операция допълва и надгражда операция „Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 2007­2013 г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин.

Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3­годишна възраст.

От 01.01.2016г. Столична община стартира проект  «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, съгласно подписано партньорско споразумение № BG03-ПС01-51/ 11.12.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община.

От 01.11.2016 г. стартира етап 2 нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. В тази връзка бе подписан и Анекс №BG03-ПС01-0030/01.09.2016г. към споразумение за партньорство № BG03-ПС01-51/ 11.12.2015г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община.

Дейностите се изпълняват при прилагането на иновативен модел на взаимодействие по отношение на планиране, управление и предоставяне на услугата, с оглед осигуряване на приемственост между постигнатите резултати по предходната схема „Приеми ме”(етап I) и на целесъобразност на следващите стъпки за постигане на настоящите цели (етап II).

Проектът е с продължителност до 31.03.2018г.