Структура на дирекция „РЕВИЗИИ И СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“:

 • Отдел „Ревизионен контрол“
 • Отдел „Събиране на вземанията“

Функции на отдел „Ревизионен контрол“:

 • Изготвя отговори по постъпили жалби, молби и запитвания от лица в общия срок.
 • Изготвя и препраща по компетентност запитвания до НАП, съгласно чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ.
 • Окомплектова и препраща всички жалби по актове на кмета на Столична община, мълчаливи откази, общи жалби и сигнали срещу действия, бездействия и актове на дирекцията, както и всички решения на директора по обжалвани актове, наложени обезпечителни мерки и др. до съответните съдилища в установените от българското законодателство срокове за това.
 • Изготвя становища относно отсрочване или разсрочване на задължения след подадени от заинтересованите лица молби съответно до кмета на общината или до СОС, съгласно чл. 4 ал. 7 от ЗМДТ.
 • Изготвя проекти на становища, решения, жалби и др., които предоставя по компетентност на решаващия орган, съгласно разпоредбите на ДОПК.
 • Изготвя проекти на решения и доклади до ресорния заместник-кмет, до кмета на общината или до председателя на СОС при поискване и възлагане от тяхна страна.
 • Проверява работата на районните отдели от дирекция „Общински приходи“ при постъпили жалби на граждани и фирми.
 • Изготвя доклади до директора на дирекцията за установеното от проверката и ако намери за необходимо прави предложения за налагане на санкции.
 • Определените от директора на дирекция „РСВ“ служители изготвят заповеди за възлагане на ревизия за установяване на задължения за местни данъци и такса битови отпадъци, на основание чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК, във връзка с чл. 4, ал. 5 и чл. 96 от ЗМДТ.
 • Определените от директора на дирекция „РСВ“ служители могат да изменят горецитираната заповед с нова заповед за възлагане, когато това се налага (чл. 113, ал. 3 от ДОПК).
 • Определените от директора на дирекция „РСВ“ служители изготвят заповеди за спиране, възобновяване и прекратяване на ревизионното производство съгласно изискванията на ДОПК.
 • Служителите на отдел „Ревизионен контрол“, на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци връчват издадените заповеди на ДЗЛ.
 • Служителите на отдел „Ревизионен контрол“, на които е възложено извършването на ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци извършват ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО в сроковете по ДОПК (чл. 114 от ДОПК).
 • Служителите на отдел „Ревизионен контрол“, на които е възложено извършването на ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци изготвят ревизионен доклад не по-късно от 14 дни след изтичането на срока за извършване на ревизията, съгласно чл. 117. ал. 1 от ДОПК, като приложените към доклада доказателства са неразделна част от него.
 • Служителите на отдел „Ревизионен контрол“ и „Правно-нормативно обслужване“, на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци връчват готовия ревизионен доклад на проверяваното лице в 3-дневен срок от съставянето му, съгласно чл. 117, ал. 4 от ДОПК.
 • Определените от директора на дирекция „РСВ“ служители изготвят разпореждане за удължаване на срока за представяне на доказателства по направено в срока на чл. 117, ал. 5 писмено възражение от ревизираното лице по негово искане за срок не повече от 1 месец.
 • Служителите на отдел „Ревизионен контрол“ съгласно чл. 119 ал. 2. респ. 3 издават ревизионен акт за установяване на задължения за местни данъци и/или ТБО на основание констатациите от ревизионния доклад, направените възражения от страна на проверяваното лице и приложените доказателства.
 • Служителите на отдел „Ревизионен контрол“, на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци и които изготвят ревизионния акт, връчват същия на ДЗЛ.
 • Служителите на отдел „Ревизионен контрол“, на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци правят предложение за налагане на предварителни обезпечителни мерки пред отдел „Събиране на вземанията“.
 • Служителите на отдел „Ревизионен контрол“, на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци изготвят и изпращат/връчват покани за доброволно изпълнение по чл. 182, aл. 1 от ДОПК.
 • Началника на отдел „Ревизионен контрол“ извършва периодични проверки за системното проследяване натрупването на недобори и дадените предложения за започване на ревизионно производство спрямо установените след проверка длъжници.
 • Проверката се прави ежемесечно и резултатите от нея се обобщават в доклад до директора на дирекцията. Директорът докладва изготвените доклади на заместник-кмета.
 • Проверката обхваща и ежемесечни справки за длъжници, анализ на събраните данни и публикуване на същите на определените за това места.

Функции на отдел „Събиране на вземанията“:

 • Служителите на отдел „Събиране на вземанията“ са органи по приходите, определени със заповед на кмета на Столична община, съгласно чл. 4 ал. 4 от ЗМДТ.
 • Служителите на отдел „Събиране на вземанията“ имат задълженията на публични изпълнители по реда на ДОПК, съгласно чл. 4 ал. 2, изр. 2 от ЗМДТ, определени със заповед на кмета на Столична община, съгласно чл. 4 ал. 4 от ЗМДТ.
 • Публичният изпълнител е орган на принудителното изпълнение и осъществява действия по обезпечаване и принудително изпълнение на публичните вземания.
 • Публичните изпълнители, по искане на отдел „Ревизионен контрол“ налагат предварителни обезпечителни мерки посредством постановление с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и такса битови отпадъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.
 • Публичните изпълнители налагат обезпечителни мерки посредством постановление, когато вземането е установено и изискуемо и когато без тези мерки ще бъде невъзможно или ще се затрудни събирането на публичното задължение.
 • Публичните изпълнители може да налагат предварителни обезпечителни мерки по искане на директора на дирекция „Общински приходи“ в случаите на извършване на проверки за издаване на акт за установяване на задължение по декларация.
 • Публичните изпълнители, определени със заповед на кмета на Столична община издават постановления за допускане или отказ за допускане на замяна на един вид обезпечение с друго равностойно такова.
 • Публичните изпълнители на отдел „Събиране на вземанията“ след постъпване на окомплектована преписка с искане за откриване на принудително производство, действат в съответствие с чл. 4 ал. 2 от ЗМДТ.
 • Служителите на отдел „Събиране на вземанията“ извършват периодични проверки за системното проследяване на събираемостта на вземанията от местни данъци и такси.
 • Проверката се прави ежемесечно и резултатите от нея се обобщават в доклад до директора на дирекцията. Директорът докладва изготвените доклади на заместник-кмета на СО, направление „Финанси и стопанска дейност“.