Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2018 г.
...

Проект BG06-242 „Да изразим себе си“
BG06-242 „Да изразим себе си“ се реализира по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2, с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ...

Инвентаризация на емисиите на CO2, отделени на територията на Столична община
...

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2017 г.
...

Проект "Mодернизирани трамваи за град Cофия"
Подобряване качеството и достъпността на услугите в обществения транспорт чрез дарението и доставката на 28 модернизирани трамвая Ве 4/6 S и проучване на мултимодалната мобилност от общината. ...

Проект "Интегриран столичен градски транспорт – II фаза” по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”
Доставката на 13 нови нископодови и климатизирани трамвайни мотриси ще повиши комфорта на пътниците. Рехабилитация на трамвайни трасета и изграждане на осем нови тролейбусни трасета. ...