Проект "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 - 2026"
Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и съфинансиране от държавния бюджет на Република България ...

Азбучник на спортната слава
Полагане на подпис в Азбучника на спортната слава на ученици, неприсъствали на Деня на българския спорт на 17 май 2019 г. ...

Програма "Зелена София" 2019
Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на общината ...

Програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици, свързани със заниманията по интереси 2019 г.
Програмата е разработена в сътрудничество с общинските училища и центровете за подкрепа за личностно развитие ...

Еднократна стипендия за ученици с високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт
Отправяме покана на 17 май от 10.00 часа на празничното събитие ученици от столични училища, завоювали престижни отличия на Олимпийски игри, Световни, Европейски първенства и международни турнири, ...

Проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи"
Проект по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ ...

Назад

Проекти, финансирани по Оперативни и национални програми и по Общностни програми на Европейския съюз и други инициативи

Документа включва: Приключили проекти, финансирани от Общностни програми на ЕС, Приключили проекти, финансирани от Оперативни програми на ЕС, Проекти, финансирани от други инициативи на ЕС, Приключили проекти, финансирани от Национални програми, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от Общностни програми на ЕС, Проектив процес на изпъленение, финансирани от Оперативни програми на ЕС, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от други инициативи на ЕС, Проекти в процес на изпълнение, финансирани от Национални програми