Назад

Официална церемония "Откриване на обект" за проект BG16RFOP001-5.001-0048-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Проект: BG16RFOP001-5.001-0048-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

 

ИНФОРМАЦИЯ

На 12.08.2020 г. (сряда) от 12:30 ч. Столична община организира официална церемония „Откриване на обект“, находящ се в район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „305-та“ № 1, по проект BG16RFOP001-5.001-0048-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

Бенефициентът по проекта е Столична община. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 732 146,40 лв.

Oбщата цел е създаване на подходящи материални условия за предоставяне на 2 нови социални услуги в общността за деца, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда, чрез осигуряване на модерна и ефективна социална инфраструктура.

Резултатите от реализацията на проекта са: извършен основен ремонт/реконструкция, осигурена нова материално-техническата база и внедрени мерки за енергийна ефективност в 1 обект от социалната инфраструктура на Столична община, разположен в район „Витоша“ с адрес: кв. „Драгалевци“, ул. „305-та“ № 1 (Сградата на бивш Дом за деца). Ремонтираната сграда ще осигури условия за предоставянето на следните социални услуги в общността:

  • Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства;
  • Център за обществена подкрепа с Център за спешен прием, с до 4 места за настаняване.

Събития в София

Кино "Кабана": "От „Къщата с куклите“ до жълтите павета", 28 септември 2020 г. от 19:00 ч.

...

От 1 до 16 октомври 2020 г. в Галерия на открито в градина „Кристал“ ще бъде представена фотографска изложба под надслов: „ПЪСТРОТАТА НА БЪЛГАРИЯ И ИЗРАЕЛ“

...

Есенното издание на 24-тия СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ започва на 25.09.2020 г.

...

Десети Софийски фестивал на науката

...