(2) Структурата на дирекция „Зелена система“ включва:

1. Отдел „Инвестиционни проекти, програми и регистър на зелената система“
2. Отдел „Поддържане и опазване на зелената система“.

Чл. 53. (1) Дирекция „Зелена система“ в съответствие с правомощията си, извършва координация при разработване и организация по прилагане и изпълнение политиката на Столична община в областта на стопанисване, управление и контрол на обектите от зелената система на Столична община, които са общинска собственост, като осъществява следните общи функции и дейности и във връзка с прилагането на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО:

1. Разработва и предлага на кмета на СО проект за необходимите средства за следващата бюджетна година въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи и необходимостта от ремонтно-възстановителни дейности.

2. Контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи.

3. Изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране на средствата за поддържане, за ремонти и изграждане на нови зелени площи.

4. Организира създаването и поддържането на публичен регистър на зелените площи и публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината съгл. чл. 63, ал. 1 от ЗУТ.

5. Изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.

6. Дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността.

7. Прави предписания и изготвя предложения за обезщетения в зелените площи.

8. Дава становища за провеждането на мероприятия в обектите на зелената система и определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи.

9. Подготвя документи за възлагане на обществени поръчки като в писмена форма мотивира предложението за обхват, срок и изисквания за провеждането на обществените поръчки.

10. Следи за изпълнение на договорите за обществените поръчки, осъществява пряк контрол и докладва на заместник-кмета за реалното изпълнение на възложения обхват и обем работа. При необходимост формулира предложения за налагане на санкции за установените нарушения.

11. Изготвя доклади до СОС и проекти за решения, свързани с дейността на дирекцията.

12. Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите на дирекцията и в разработването и актуализирането на нормативната база, наредби и решения на Столичния общински съвет.

13. Осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи, с длъжностни лица от министерства, държавни ведомства, общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица.

14. На основание заповед от кмета на СО, от дирекцията се издават писмени разрешения за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност, намираща се в терени общинска или държавна собственост, въз основа на експертна оценка за състоянието на растителността.

15. Управлява дейностите по култивиране на лечебните растения.

15.1. Ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения като:

- Организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени в Общинската програма за опазване на околната среда;

- Издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти – общинска собственост;

- Издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;

- Предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на специализираните карта и регистър за тях;

- Контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти – общинска собственост, в поземления фонд и в населените места.
 

(3) Отдел „Инвестиционни проекти, програми и регистър на зелената система“ има следните функции:

1. Дейности по планиране, подготовка, възлагане и провеждане на обществени поръчки.

2. Осъществява дейности по планиране, подготовка, възлагане, контрол по изпълнение на инвестиционни проекти.

3. Осъществява контрол по договори за ремонти и СМР в паркове и зелени площи.

4. Извършва проверки за дефекти и контрол в гаранционен и следгаранционен срок.

5. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за проектиране и изпълнение на ремонтни дейности и инвестиционни проекти в паркове и градини.

6. Осъществява контрол на договори, свързани с инфраструктурата, доставки и допълнителни дейности в паркове и градини.

7. Участва в организирането и провеждането на Програма „Зелена София“ и други програми.

8. Организира създаването, развиването, поддържането и попълването на публичен електронен регистър на зелените площи и дървесната растителност.

9. Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица, както и на писма и жалби на граждани.
 

(4) Отдел „Поддържане и опазване на зелената система“ има следните функции:

1. Осъществява инвеститорски контрол – възлагане и контрол на работа по поддържане на паркове, градини, зелени площи по транспортни трасета, алейни насаждения, разпределени по зони и др. части от зелената система на СО, както и съгласува и следи за изпълнението на всички съпътстващи договори, свързани с поддържането.

2. Съгласува и изготвя становища за провеждането на мероприятия в обектите на зелената система.

3. Проверява и следи за състоянието на парковата инфраструктура и организира поддръжката им.

4. Осъществява работа с районните администрации – контрол и методическо ръководство на специализираните служби в районните администрации.

5. Събира, систематизира и анализира информация, свързана с дейността на отдела.

6. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на дейностите по поддържане.

7. Изготвя писмени разрешения за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност, намираща се в терени общинска или държавна собственост, въз основа на експертна оценка за състоянието на растителността.

8. Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица, както и на писма и жалби на граждани.

9. Изготвя проекти на наказателни постановления за извършени нарушения по Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.

10. Осъществява политиката по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите, в т.ч.  разработва програми и контролира опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвите.

11. Контролира работата на постоянно действащата епизоотична комисия за прилагане мерките по здравеопазването на животните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.