Структура на дирекция „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“:

 • Отдел "Инвестиционни проекти, програми и регистър на зелената система"
 • Отдел "Поддържане и опазване на зелената система"

Функции на дирекция „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“:

 • Управление, стопанисване и контрол на обектите от зелената система на Столична община, които са общинска собственост.
 • Контрол на изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи.
 • Разработва и предлага на кмета на СО проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи.
 • От дирекцията се изготвят средносрочни и краткосрочни програми за планиране на средствата за поддържане, за ремонти и изграждане на нови зелени площи.
 • Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите на дирекцията и в разработването и актуализирането на нормативната база, наредби и решения на Столичния общински съвет.
 • Дирекцията осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от министерства, държавни ведомства, общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица.
 • Дирекцията дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността.
 • Дирекцията изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.
 • Дирекцията организира създаването и поддържането на публичен регистър на зелените площи.
 • Дирекцията съгласува провеждането на мероприятия в обектите на зелената система и определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи.
 • Дирекцията подготвя писмата за възлагане на обществени поръчки, като в писмена форма мотивира предложението за обхват, срок и изисквания за провеждането на общестевните поръчки.
 • Дирекцията следи за изпълнение на договорите за общестевните поръчки, осъществява пряк контрол и докладва на заместник-кмета за реалното изпълнение на възложените обхват и обем работа. При необходимост формулира предложения за налагане на санкции за установените нарушения.
 • Изготвя доклади до СОС и проекти за решения, свързани с дейността на дирекцията.  
 • Дирекцията прави предписания и изготвя предложения за обезщетения в зелените площи.  Предписанията, издадени от директора на дирекцията са задължителни за изпълнение.
 • На основание  заповед от кмета на СО, от дирекцията се издават писмени разрешения за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност, намираща се в терени общинска или държавна собственост, въз основа на експертна оценка за състоянието на растителността.

Функции на отдел "Инвестиционни проекти, програми и регистър на зелената система"

 • Дейности по планиране, подготовка, възлагане и провеждане на обществени поръчки.
 • Осъществява дейности по планиране, подготовка, възлагане, контрол по изпълнение на инвестиционни проекти.
 • Осъществява контрол по договори за ремонти и СМР в паркове и зелени площи.
 • Извършва проверки за дефекти и контрол в гаранционен и следгаранционен срок.
 • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за проектиране и изпълнение на ремонтни дейности и инвестиционни проекти в паркове и градини.
 • Осъществява контрол на договори свързани с инфраструктурата, доставки и допълнителни дейности в паркове и градини.
 • Участва в организирането и провеждането на програма „Зелена София“ и други програми.
 • Организира създаването, развиването, поддържането и попълването на публичен електронен регистър на зелените площи и дървесната растителност.
 • Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица, както и на писма и жалби на граждани.

Функции на отдел "Поддържане и опазване на зелената система"

 • Осъществява инвеститорски контрол - възлагане и контрол на работа по поддържане на паркове, градини, зелени площи по транспортни трасета, алейни насаждения,  разпределени по зони и др. части от зелената система на СО, както и съгласува и следи за изпълнението на всички съпътстващи договори свързани с поддържането.
 • Съгласува и изготвя становища за провеждането на мероприятия в обектите на зелената система.
 • Проверява и следи за състоянието на парковата инфраструктура и организира поддръжката им.
 • Осъществява работа с районните администрации – контрол и методическо ръководство на специализираните служби в районните администрации.
 • Събира, систематизира и анализира информация, свързана с дейността на отдела.
 • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на дейностите по поддържане.
 • Изготвя писмени разрешения за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност, намираща се в терени общинска или държавна собственост, въз основа на експертна оценка за състоянието на растителността.
 • Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица, както и на писма и жалби на граждани.