Функции на дирекция „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА":

  • Участва в организацията на инвестиционния процес за строителство и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита на територията на Столичната община.
  • Участва при изготвянето на програмите за строителство и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита на територията на Столичната община.
  • Проверява техническата документация, необходима за осъществяване на инвестиционните намерения при изграждането и ремонта на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита.
  • Организира и участва в ЕТИС за приемане на ПИП, ИП и в технически съвети по време на строителството.
  • Участва в процедурите за избор на проектант, строител, строителен надзор и инвеститорски контрол на обектите, провеждани съгласно Закона за обществените поръчки.
  • Участва в конкурсните комисии по реда на ЗОП за избор на проектанти и изпълнители на строителство и ремонти на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита, провеждани от районните администрации на СО.
  • Участва в приемателни комисии за общинските обекти.
  • Изготвя отговори, съобразно своите компетенции, на постъпили писма, искания, питания и др. от юридически и физически лица.