Функции на дирекция ОБРАЗОВАНИЕ":

Осигурява и контролира:

 • Условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини.
 • Обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици.
 • Условията за функциониране и развитие на общинските центрове за подкрепа за лич­ностно развитие.
 • Финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по образование.
 • Условията за целодневната организация на учебния ден.
 • Сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.
 • Условията за детско и ученическо хранене.
 • Безплатен транспорт на децата и учениците при условията на този закон.
 • Извършва проверки и контрол в детските градини, училищата и центрове за професионално и личностно развитие, относно спазването на нормативните актове, както и по управлението на предоставената материална база – общинска собственост;
 • Координира дейности, свързани със строителство и ремонт на обекти от образователната инфраструктура.
 • Осигурява спазването на законността при осъществяване дейността на дирекция „Образование“ при СО.