Структура на дирекция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“:

 • Отдел „Инвестиционна дейност"
 • Отдел „Поддръжка на уличната мрежа и съоръжения"
 • Отдел „Организация и контрол на дейностите"

Функции на отдел „Инвестиционна дейност":

 • Разработване на проекти на наредби на Столичен общински съвет /СОС/, стратегии, планове, програми и предложения, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура.
 • Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни програми за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура.
 • Управление на инвестиционни проекти.
 • Възлагане на предпроектни проучвания и инвестиционно проектиране на обекти на транспортната инфраструктура.
 • Разглеждане на експертен технически съвет на проекти за изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътната инфраструктура и даване на експертно становище дали проектите са съобразени с изискванията на техническото задание, както и с изискванията на нормативната уредба и заключение относно възможността за изпълнение на разглежданите проекти.
 • Изготвяне на поименни и титулни списъци за включване в инвестиционната програма на обекти на транспортната инфраструктура за изграждане, реконструкция, рехабилитация и основен ремонт.
 • Организиране на комисии по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за реализиране на обектите на пътната инфраструктура на територията на Столична община.
 • Управление и контрол върху реализацията на обектите за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура, включени в инвестиционната програма на Столична община за съответната календарна година.
 • Подготовка на заповеди, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура. Проверки и контрол по качеството на изпълнение на строителството и разходването на средствата.
 • Участие в държавни приемателни комисии за установяване годността за ползване на обектите от пътната инфраструктура, въз основа на огледа на строежа, направените измервания и изпитвания и съгласно представените документи.
 • Възлагане на дейностите, свързани с проектиране, изграждане и основен ремонт на уличното осветление на територията на Столична община и контрол върху изпълнението им.
 • Отговаряне на молби, жалби и предложения на държавни институции, предприятия, организации и граждани в областта на пътната инфраструктура.
 • Анализиране на нормативната база в сферата на изграждане и ремонт на транспортната инфраструтура и даване на предложения за изменения и допълнения.
 • Анализиране състоянието и проблемите на транспортната инфраструктура и даване на предложения.

Функции на отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения":

 • Разработване на проекти на наредби на Столичен общински съвет /СОС/, стратегии, планове, програми и предложения, свързани с ремонта и поддръжката на уличната мрежа и съоръженията.
 • Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни програми за поддръжка на уличната мрежа и съоръженията.
 • Организиране на комисии по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за поддръжка на обектите на пътната инфраструктура на територията на Столична община.
 • Управление и контрол върху изпълнението на ремонтите и поддръжката на уличната мрежа и съоръженията.
 • Подготовка на заповеди, свързани с текущ ремонт и поддръжката на уличната мрежа и съоръженията. Проверки и контрол по качеството на изпълнение на строителството и разходването на средствата.
 • Възлагане на дейностите, свързани с ремонта и поддръжката на уличното осветление на територията на Столична община и контрол върху изпълнението им.
 • Възлагане на дейностите по поддръжка на подземните инсталационни колектори на територията на Столична община и контрол върху изпълнението им.
 • Отговаряне на молби, жалби и предложения на държавни институции, предприятия, организации и граждани в областта на транспортната инфраструктура.
 • Анализиране на нормативната база в сферата на изграждане и ремонт на транспортната инфраструтура и даване на предложения за изменения и допълнения.
 • Анализиране състоянието и проблемите на транспортната инфраструктура и даване на предложения.

Функции на отдел „Организация и контрол на дейностите":

 • Разработване на проекти на наредби на Столичен общински съвет, стратегии, планове, програми и предложения, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура.
 • Контрол върху реализацията на обектите за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура, включени в инвестиционната програма на Столична община за съответната календарна година.
 • Подготовка на заповеди, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура. Проверки и контрол по качеството на изпълнение на строителството и разходването на средствата.
 • Подготовка на документи по възлагане на дейности, свързани с проектиране, изграждане и текущ ремонт на транспортната инфраструктура и нейните елементи на територията на Столична община и контрол върху изпълнението им.
 • Отговаряне на молби, жалби и предложения на държавни институции, предприятия, организации и граждани в областта на пътната инфраструктура.
 • Анализиране на нормативната база в сферата на изграждане и ремонт на транспортната инфраструктура и даване на предложения за изменения и допълнения.
 • Съгласува законосъобразността на всички проекти за решения, по доклади на заместник-кмета на СО - направление „Транспорт и транспортни комуникации“.
 • Оказва съдействие при подготвяне на документи по реда на ЗДОИ и изготвянето на  проекти за отговор от името на заместник-кмета на СО, направление „Транспорт и транспортни комуникации“, по повод жалби и молби на граждани.
 • Набира и обработва информация и изготвя анализи и справки свързани с дейността на направление „Транспорт и транспортни комуникации“.