Функции на дирекция „ЖИЛИЩНО И ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО,ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“:

 • Участва в организацията на инвестиционния процес за строителство и ремонт на общински сгради.
 • Участва при изготвянето на програми за строителство и ремонт на общински сгради.
 • Преглеждат техническата документация, необходима за осъществяване на инвестиционните намерения при строителство и ремонти на общински сгради.
 • Участва в комисиите при провеждане на обществени поръчки за избор на проектанти, строители, строителен надзор, инвеститорски контрол и др., възложени от Столична община, съгласно Закона за обществени поръчки.
 • Участва в комисиите при провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за строителство и ремонт на общински сгради, възложени от районните администрации на Столична община, съгласно Закона за обществени поръчки.
 • Участва в приемателните комисии за общинските обекти, с възложител - Столична община.
 • Изготвя отговори, съобразно своите компетенции на писма, жалби, искания, питания и др., постъпили от физически и юридически лица.
 • Инициира съставянето на технически паспорти и актуализация на технически паспорти и енергийни обследвания на сгради-общинска собственост, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за техническите паспорти на строежите и Наредба № Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена от Министъра на енергетиката и Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 • Организира изпълнението на предписани в техническите паспорти мерки за безопасна експлоатация и повишаване на енергийната ефективност на общински сгради.
 • Инициира проверки за енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в общински сгради.
 • Инициира изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийни спестявания на общински сгради, след изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
 • Съдейства на други дирекции при разработването на планове и програми за устойчиво развитие на общината.
 • Участва при реализацията на проекти с национално и европейско финансиране.
 • Изготвя отчети за изпълнението на програми на СО за строителство и ремонти.