Чл. 33. (1) Функциите на дирекция „Обществени поръчки и концесии“ са свързани с прилагане и спазване на действащата законова и подзаконова уредба в областта на Закона за обществените поръчки, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите, Наредбата за общинската собственост на СОС и Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС.

(2) Структура на дирекция „Обществени поръчки и концесии“:

1. Отдел „Концесиониране и концесионен контрол“

2. Отдел „Обществени поръчки и търгове“

(3) Отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ има следните функции:

1. Извършване, планиране, координиране, подготовка и организация на концесионните процедури по Закона за концесиите в съответствие с решенията на СОС, за предоставяне на концесия на обекти от обществен интерес, които са общинска собственост, съгласно съответните Вътрешни правила на Столична община. При сключването на концесионен договор спазва изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, относно мерките съгласно чл. 3 във вр. с чл. 4, т. 24 от същия закон.

2. Изготвя предложения до кмета на СО за внасянето за разглеждане и приемане от СОС на План за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна програма за управление и Разпореждане с имотите – общинска собственост, съгласно Закона за общинската собственост.

3. Контролиране изпълнението на концесионните договори в съответствие със Закона за общинската собственост и Закона за концесиите.

4. Организиране правното представителство на отдела пред концесионерите, структурите на Столична община и районните администрации.

5. Подготвяне на становища и съгласуване на всички преписки, отнасящи се към контрола на концесионните договори.

6. Разглеждане, анализиране и оценяване на информацията, постъпила от концесионерите във връзка с изпълнението на концесионните договори.

7. Извършва планирани проверки въз основа на предварително утвърдени графици върху дейността на концесионерите по изпълнение на проекти от инвестиционната програма, изпълнение на сключени договори, процедури за обществени поръчки на концесионерите и др.

(4) Отдел „Обществени поръчки и търгове“ има следните функции:

1. С цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни  средства в Столична община в отдела се извършва подготовка  и организация  на провеждането на възложената конкретна обществена поръчка, при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Столична община, в т.ч.:

1.1. Изготвяне на документация съгласно възлагателно писмо, придружено с оригинален контролен лист, решение и обявление за откриване на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

1.2. Изпращане на решение и обявление (покана) за публикуване в Профил на купувача ЦАИС ЕОП, Официален вестник на Европейския съюз;

1.3. Подготовка  и публикуване на разяснения и отговори на зададени въпроси от участници в конкретната процедура.

1.4. Изготвяне на решения за възлагане и за класиране след утвърждаването на  протокола или доклада, както и на решения за прекратяване.

1.5. Подготовка на договори за сключване след изтичане на законоустановените срокове за обжалване.

1.6. Изпращане за публикуване на необходимата информация за сключени и изпълнени договори, както и прекратени процедури на ЦАИС ЕОП и Официален вестник.

2. Съхранение на всички окомплектовани и класирани документи, след сключване на договора за обществена поръчка или след прекратяване на процедурата.

3. Създава организация и нанася навременно, точно и пълно отразяване на данните относно договорите, процедирани в дирекцията, в съответните информационни системи на СО.

4. Подготовка и организация на търговете и конкурсите в изпълнение решения на СОС за разпореждане с публична и частна общинска собственост и движими вещи.

5. Подготовка и сключване на договори за разпореждане и управление с общинска собственост.

6. Изготвяне на становища и отговори по отправени питания от страна на контролни органи и др. институции във връзка с дейността на дирекцията.

7. Осигурява процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита на конкуренцията и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейността на дирекцията.

8. Въвежда в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от дирекцията осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация данните се актуализират.