Структура на дирекция „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“:

 • Отдел "Концесиониране и концесионен контрол "
 • Отдел "Обществени поръчки и търгове "

Функции на отдел "Концесиониране и концесионен контрол":

 • Извършване, планиране, координиране, подготовка и организация на концесионните процедури по Закона за концесиите в съответствие с решенията на СОС за предоставяне на концесия на обекти от обществен интерес, които са общинска собственост, съгласно съответните Вътрешни правила на Столична община.
 • Контролиране изпълнението на концесионните договори в съответствие със Закона за общинската собственост и Закона за концесиите.
 • Организиране правното представителство на отдела пред концесионерите, структурите на Столична община и районните администрации.
 • Подготвяне на становища и съгласуване на всички преписки, отнасящи се към контрола на концесионните договори.
 • Разглеждане, анализиране и оценяване на информацията, постъпила от концесионерите във връзка с изпълнението на концесионните договори.

Функции на отдел "Обществени поръчки и търгове":

 • С цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства в Столична община в отдела се извършва подготовка, организация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.
 • Организира взаимодействието с Агенцията по обществените поръчки на списъци във връзка с предварителните обявления за процедурите за възлагане през бюджетната година в законовия срок.
 • Подготовка на решения и обявления за откриване на процедурите по ЗОП с попълване и едновременно изпращане на образци до АОП и ДВ.
 • Изготвяне на документациите за участие.
 • Продаване на документациите и приемане на офертите.
 • Изготвяне на протоколи за работа на комисиите.
 • Изготвяне на заповеди за класиране на участниците и уведомяване на кандидатите.
 • Подготовка и организиране подписването на договорите за изпълнение на обществените поръчки.
 • Изпращане на информации до АОП за сключените и изпълнените договори.
 • Подготовка на преписките до КЗК и ВАС в случай на обжалване.
 • Окомплектоване на цялата документация на процедурата и оформяне на досие на обществената поръчка.
 • Подготовка на отговори на запитвания на други дирекции, отдели, районни администрации и търговски дружества във връзка с провеждащите се процедури за възлагане на обществени поръчки.
 • Подготвя и организира търговете и конкурсите в изпълнение решения на СОС за разпореждане с публична и частна общинска собственост и движими вещи - продажба и отдаване под наем.