Структура на дирекция „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“:  

 • Отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд"
 • Отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост"

Функции на дирекцията:

 • Подготявя и сключва сделки за придобиване, управление и разпореждане  с имоти - общинска собственост, сделки по прилагане на подробни устройствени планове и изменение на планове по реда на Закона за устройство на територията, осъществяване на контрол за законосъобразност върху съставените актове за общинска собственост от районните администрации, отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост,  подготовка на преписки за изплащане на левова компенсация на правоимащи граждани, притежаващи жилищно-спестовни влогове.
 • Изработва проекти, становища и предложения за нормативни актове, свързани с дейността по придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.
 • Осъществява методическо ръководство на районните служби „Общинска собственост" във връзка с прилагането на Закона за общинската собственост, наредбите, приети от Столичен общински съвет и на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
 • Участва в разработването на проекти на нормативни актове и техни изменения и допълнения, които се приемат от Столичен общински съвет, съобразно Оперативната му програма за съответната година.

 Функции на отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд":

 • Приема документи и обработване на преписки за изплащане на левова компенсация на правоимащи граждани по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
 • Изготвя проекти на доклади и решения от името на кмета на Столична община за определяне предназначението на жилищния фонд – за настаняване, резервен фонд и за продажба.
 • Подготвя заповеди за предоставяне на общински имоти за управление на структури и юридически лица на общинска бюджетна издръжка.
 • Изготвя становища и отговори по преписки, образувани по молби, жалби и писма на граждани и органи на централната и местна администрация, по отношение на общински жилища, ателиета и гаражи.
 • Подготвя заповеди за настаняване в ателиета и гаражи.
 • Подготвя заповеди за настаняване в общински помещения на общински и районни структури на политически партии и синдикални организации.
 • Подготвя писма до районните администрации  за настаняване в резервен фонд.
 • Подготвя и сключва сделки за продажба на жилища в сгради до три етажа и на наематели – правоимащи граждани по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, на ателиета и гаражи.
 • Участва в разработването на проекти на нормативни актове и техни изменения и допълнения, които се приемат от Столичен общински съвет, съобразно Оперативната му програма за съответната година.

Функции на отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост" :

 • Изготвя становища за законосъобразност по доклади и проекти за решения от кметовете на райони до Столичен общински съвет за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, и придобиване на частни имоти от Столична община.
 • Разработва проекти на годишни програми за управлението и разпореждането с общински имоти на база постъпили предложения от кметовете на райони.
 • Подготвя годишни отчети за състоянието на общинската собственост.
 • Подготвя преписки за сключване на сделки по разпореждане с общински имоти или за придобиване на имоти в полза на общината, по реда на Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и Закона за собствеността, в изпълнение решенията на СОС за разпореждане и придобиване, както и на сделки, които са в компетентността и оперативната самостоятелност на кмета на СО, съобразно предоставените му правомощия.
 • Подготвя проекти за заповеди за отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост.
 • Изготвя становища и отговори по преписки, образувани по молби, жалби и писма на граждани и органи на централната и местна администрация, свързани с общинската собственост.
 • Осъществява проверка относно коректността на съставените и одобрени от районните кметове актове за общинска собственост преди утвърждаването им от кмета на Столична община
 • Участва в разработването на проекти на нормативни актове и техни изменения и допълнения, които се приемат от Столичен общински съвет, съобразно Оперативната му програма за съответната година.