Функции на дирекция „УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ТРАФИКА“:

 • Разработва проекти на наредби на Столичен общински съвет, планове и програми, свързани с организацията и безопасността на движението.
 • Развива и усъвършенства системите и средствата за организация и безопасност на движението.
 • Съгласува проекти за организация на движението и паркирането, изменения на планове за регулация и застрояване, предварителни генерални планове за издаване на виза за проучване и проектиране, преместваеми съоръжения и светофарни уредби.
 • Съгласува проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради.
 • Изготвя схеми за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди „служебен абонамент", за паркиране на инвалиди и дипломатически представителства.
 • Изготвя схеми за организация на движението.
 • Изготвя заповеди за временна забрана за влизане или паркиране на отделни улици или участъци от тях при извършване на строителство, ремонт и други работи по пътните платна, за снимане на филми, клипове, реклами и други.
 • Подава информация за организацията и безопасността на движение, отговаряне на предложения, молби и жалби.
 • Реализира приходи, съгласно Наредбата на СОС за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Столична община.
 • Възлага посредством писмени заявки и схеми, изработката и поддръжката на системите и средствата за организация и безопасност на движение.
 • Приема и контролира изработката и поддръжката на системите и средствата за организация на движение.
 • Изготвя статистически анализи на транспортните натоварвания на кръстовищата регулирани със светлинни сигнали.
 • Възлага извършването на ремонтни дейности, реконструкция и/или модернизация на кръстовищата регулирани със светлинни сигнали.
 • Подава информация във вид на видео записи към компетентните разследващи и съдебни органи в Република България, след официалното изискване на такъв вид информация от тяхна страна.
 • Подпомага движението в града и увеличаване на транспортната пропускателна способност на кръстовищата регулирани със светлинни сигнали, чрез отдалечена намеса в работата на СУ, при наличие на такава необходимост.
 • Подава сигнали към компетентните органи за забелязани нарушения на закона за движение по пътищата, с цел последващи действия и налагането на санкции на нарушителите.
 • Изготвя анализ на транспортната пропускателна способност на кръстовищата регулирани, чрез СУ и изготвянето на нови планове за работа на СУ, с цел увеличаване на пропускателната способност.
 • Подава информация за работата на светофарните уредби и транспортната пропускливост в града, отговаряне на предложения, жалби и молби.