Чл. 69. (1) Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ осъществява следните функции:

1. В съответствието с действащата нормативна уредба на издаваните от Столичния общински съвет, кмета на Столична община, главния архитект на Столична община и оправомощените от тях длъжностни лица административни актове в сферата на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството на преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане.

2. Нормативно обезпечаване чрез участие в съставянето или изготвяне на проекти за нормативни актове и техните изменения по всички въпроси, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителство, преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане и други, свързани с дейността на направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ).

3.  Осигуряване съответствието с действащата нормативна уредба на процедурите и договорите за възлагане на обществени поръчки в сферата на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

4. Осигуряване процесуалното представителство и защита по дела, по които страна е Столичен общински съвет, кметът на Столична община и/или главният архитект на Столична община, свързани с дейността на направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ).

5. Въвежда в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от дирекцията осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация, данните се актуализират.

6. Планиране, координиране и провеждане на информационната политика на направление „Архитектура и градоустройство”.

7. Поддържане на електронните регистри на направление „Архитектура и градоустройство”.

8. Извършване на информационно осигуряване на гражданите в реално време, на основата на действащите информационни технологии, посредством електронната страница на НАГ.

9. Осигуряване стопанисването и съхраняването на сградния фонд, стоково-материалните ценности и материално-техническото снабдяване.

10. Осъществяване на финансовата дейност и съхранение на счетоводната отчетност на направление „Архитектура и градоустройство” по предвидения от закона ред.

11. Осигуряване финансово-счетоводното обслужване на направление „Архитектура и градоустройство” в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.

(2) Структура на дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“:

1. Отдел „Правно-нормативно обслужване“

2. Отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“.

(3) Отдел „Правно-нормативно обслужване“ осъществява следните функции:

1. Подпомага и контролира законосъобразното осъществяване на цялостната дейност и услугите, предоставяни от направление „Архитектура и градоустройство“.

2. Подпомага провеждане политиката на Столична община в сферата на устройственото планиране на територията, териториалния кадастър, комуникации, транспорт и инженерни мрежи, инвестиционното проектиране, строителство, преместваемите съоръжения и елементите на градско обзавеждане, обществените поръчки, достъпа до обществена информация.

3. Изготвя становища и проекто-решения по преписки, жалби и сигнали на граждани и юридически лица във връзка с дейността на направление „Архитектура и градоустройство“, включително във връзка с извършващо се незаконно строителство на територията на Столична община.

4. Осигурява експертно участие на юрист във всички специализирани състави на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

5. Изготвя нормативни актове на Столична община в областта на устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството и участва в подготовката на други общински нормативни актове.

6. Своевременно уведомява кмета за необходимостта от прилагане на чл. 48 от Закона  за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и следи за спазване на срока.

7. Участва в подготовката на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството.

8. Изготвя становища и методически указания за дейността на направление „Архитектура и градоустройство“, на главните архитекти и на техническите служби в районните администрация на Столична община.

9. Оказва правна помощ и съгласува дейността и актовете на главния инженер на Столична община, на всички отдели в дирекции „Административна“, „Териториално планиране“, „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“, „Общински строителен контрол“,  дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ и дирекция „Инвестиционно отчуждаване“.

10. Дава становища по всички административни преписки, по които е компетентен да се произнесе главният архитект на Столична община или оправомощените от него длъжностни лица.

11. Дава становища по всички административни преписки в областта на преместваемите обекти, рекламните, информационни и монументално-декоративните елементи, инвестиционното проектиране и устройственото планиране.

12. Дава становища за законосъобразността на договори за възлагане на обществени поръчки.

13. Изготвя общи административни актове по устройство на територията.

14. Изготвя всички индивидуални административни актове на Столичния общински съвет, свързани с дейността на направление „Архитектура и градоустройство“.

15. Изготвя всички индивидуални административни актове на кмета на Столична община по Закона за устройство на територията и актовете по прилагането му.

16. Изготвя всички индивидуални административни актове на главния архитект на Столична община по Закона за устройство на територията, Закона за устройството и застрояването на Столичната община и актовете по прилагането им.

17. Изготвя всички индивидуални административни актове от компетентността на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община и на главния архитект на Столична община в областта на преместваемите обекти, рекламните и монументално-декоративните елементи.

18. Изготвя наказателни постановления по Закона за устройство на територията, Закона за устройството и застрояването на Столичната община и актовете по прилагането им.

19. Води и съгласува кореспонденцията на направление „Архитектура и градоустройство“ с държавни институции, други общински структури и съдебната система, по повод дейността на направлението и на отделни длъжностни лица.

20. Осигурява защита на оспорени нормативни, общи и индивидуални административни актове по устройство на територията на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община, на главния архитект на Столична община и на други длъжностни лица, оправомощени по реда на § 1, ал. 3 и 4 от ДР на ЗУТ пред съда.

21. Осигурява защита срещу искове за вреди по повод индивидуални административни актове на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община, на главния архитект на Столична община и на други длъжностни лица, оправомощени по реда на § 1, ал. 3 и 4 от ДР на ЗУТ.

22. Въвежда в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от отдела осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация данните се актуализират.

23. Извършва и всякаква друга правна дейност, възложена му от Столичния общински съвет, кмета на Столична община, главния архитект на Столична община, свързана с дейността на направление „Архитектура и градоустройство“.

(4) Отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“ осъществява следните функции:

1. Осъществява планиране, координиране и провеждане на информационната политика на направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община, като осигурява публичност и прозрачност на дейността и информира обществеността, като осигурява достъпа до информация за медии и граждани.

2. Осигурява дейностите и контролира управлението на съдържанието на електронната страница на направление „Архитектура и градоустройство” – www.sofia-agk.com.

3. Осигурява дейностите и контролира управлението на съдържанието на мобилното приложение на НАГ-NAG.Mobile

4. Осигурява дейностите и контролира управлението на съдържанието на електронната страница на направление „Архитектура и градоустройство” – www.sofia21.bg.

5. Контролира дейностите по обработката на данните и поддръжката на електронните регистри на направление „Архитектура и градоустройство”, като осигурява цялостно администриране (създаване на потребителски профили, задаване на права, контрол, управление на съдържанието, заличаване на лични данни, публикуване и други) чрез СИАА (Система за издаване на административни актове), която се използва от НАГ и всички 24 районни администрации на Столична община, съдържаща следната информация:

- разрешения за строеж;

- разрешения за поставяне;

- разрешения за строеж за благоустройствени обекти;

- градоустройствени заповеди;

- заповеди на дирекция „Общински строителен контрол“;

- визи за проектиране.

6. Отговаря за правилното функциониране и поддръжката на СИАА за всички 24 районни администрации на СО, като осъществява непрекъснато взаимодействие по отстраняването на възникнали проблеми по използването на софтуера и организира провеждането на обучения за служителите при необходимост.

7. Обработва и поддържа Регистър на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация, свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

8. Обработва и отговаря за публикуването на постъпилата информация, свързана с провеждането на обществени обсъждания на територията на Столична община.

9. Поддържа и контролира дейностите по публикуване на информацията в „Карта на административните актове“ – Електронен портал на НАГ, като осигурява непрекъсната връзка между регистрите на административните актове и привързването им към картата.

10. Осигурява достъп до цифровите модели и отразява актуална информация за движението на процедурите по одобряване на подробните устройствени планове.

11. Осигурява електронен достъп на гражданите до протоколите от проведените заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията и дневния ред на предстоящи заседания.

12. Осигурява информация относно провежданите обществени поръчки от направление „Архитектура и градоустройство”, чрез управление на „Профил на купувача“ на електронната страница.

13. Осигурява информация за схемите на преместваемите обекти, рекламата, инженерната инфраструктура и културно-историческото наследство.

14. Подпомага развитието на информационните технологии.

15. Отговаря за правилното функциониране и поддръжката на процесите, свързани с предоставянето на електронни услуги от направление „Архитектура и градоустройство“

16. Проучва възможностите, целящи изграждане на електронно информационно обслужване и въвеждане на нови електронни услуги.

17. Осигурява информация относно цялостната дейност и услугите, извършвани от направление „Архитектура и градоустройство”, чрез поддържане на актуална информация на електронната страница.

18. Осъществява взаимодействие с ведомствени информационни структури.

19. Осигурява контрол на техническа и експлоатационна поддръжка на компютърна и офис техника, комуникации и информационни системи, поддръжката на телефонната централа, телефонните апарати, ел. инсталацията, противопожарната охрана и други ползвани от администрацията.

20. Осигурява стопанисване и съхраняване на сградния фонд, стоково-материалните ценности.

21. Осигурява материално-техническото снабдяване.

22. Осъществява финансовата дейност и отговаря за съхранение на счетоводната отчетност на направление „Архитектура и градоустройство” по предвидения от закона ред.

23. Осигурява финансово-счетоводното обслужване на направление „Архитектура и градоустройство” в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове. И въвежда необходимата финансова информация в съществуващите системи за контрол на договорите.

24. Организира завеждането и отчитането на материалните активи на администрацията, участва в годишни и извънредни инвентаризации и оформя резултатите.

25.  Осигурява  подготовката  на  данни  за  статистическите  отчети  и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди.

26. Обработва и изплаща възнаграждения и обезщетения на служителите в направление „Архитектура и градоустройство“  .

27. Изготвя документи, удостоверяващи трудов, служебен и осигурителен стаж на служители от разплащателни ведомости.

28.  Осигурява  изготвянето  на  необходимите  служебни  бележки  и удостоверения за доход на служителите.

29. Извършва други дейности, предвидени в законите и подзаконовите нормативни  актове  и/или  възложени  от  ръководството  на направление „Архитектура и градоустройство” Столична община.