Чл. 22. (1) Дирекция „Правни дейности“ осигурява спазването на законността при осъществяването на дейността на кмета на СО като оказва правна помощ при изпълнение на правомощията му.

(2) Дирекция „Правни дейности“ осъществява следните функции:

1. Подготвя становища по правни въпроси от компетентността на Столична общинска администрация, поставени от граждани и юридически лица във връзка с дейността Столична община – по възлагане на кмета на СО и зам.-кмета направление „Правен и административен контрол“.

2. Изготвя проекти на документи във връзка с жалби, сигнали и писма на граждани и юридически лица – по възлагане на кмета на СО и зам.-кмета направление „Правен и административен контрол“.

3. Съгласува по законосъобразност административни актове, издавани от кмета на СО, които са подготвени от направление „Правен и административен контрол“ и структурите на пряко подчинение на кмета на Столична община, а при несъгласие – прилага писмено мотивирано становище.

4. Осъществява процесуално представителство по дела, в това число и изпълнителни производства, заведени от и срещу Столична община, пред съдилищата, арбитражите, особените юрисдикции и други независими специализирани държавни органи по производства, по които СО е страна, като извършва следните действия, но не само:

а) комплектува и препраща подадените жалби срещу административни актове или наказателни постановления, издадени от кмета на СО или от заместник-кмет, направление „Правен и административен контрол“;

б) изготвя и подава жалби срещу административни актове, касаещи дейността на кмета на СО;

в) изготвя искови молби, заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за вземания на Столична общинска администрация;

г) изготвя и подава молби за образуване на изпълнителни дела за принудително събиране на вземания на Столична община;

д) изготвя жалби и сигнали до Прокуратурата на Република България във връзка с констатирани неправомерни действия на трети лица срещу общинските интереси;

е) изготвя отговори на искови молби, становища и писмени защити по съдебните производства, по които страна е СО;

ж) извършва необходимите действия за изпълнение на съдебните актове (разпореждания, определения и решения), касаещи въпроси изключително от компетенциите на кмета на СО.

5. След сезиране на компетентните звена в Столична община предприема необходимите правни действия по събиране на вземанията на Столична община.

6. Изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, които са от компетентността на направление „Правен и административен контрол“, както и тези, свързани с дейността и функциите на кмета на СО.

7. Въвежда и поддържа информацията в системата за контрол и управление на делата.

8. Разпределя за осъществяване на процесуално представителство, постъпилите в Столична община призовки, към юрисконсултите на Столична община, посредством генериране на нарочна резолюция в Административно-информационната система на Столична община, както и към районните администрации и всички останали структури към СО, посредством Системата за електронен обмен на съобщения.

9. Анализира съдебната практика по прилагането на административните  актове на кмета на СО, свързани с дейността на общината и прави предложения за усъвършенстването им или за правилното им прилагане.

10. Осъществява правна помощ на кмета на СО с оглед законосъобразното осъществяване на неговите функции.

11. Участва със свои представители в работни групи относно разработката на стратегически документи за Столична община.

12. По възлагане от кмета на Столична община участва със свои представители в работата на комисии, сформирани от други ведомства.

13. Съгласува административнонаказателните актове, произтичащи от предоставената компетентност на заместник-кмета по направление „Правен и административен контрол“, както и тези, издадени в изпълнение на законовите правомощия на кмета на СО.

14. Изготвя становища по проекти на нормативни и други актове, както и предложения до органите, имащи право на законодателна инициатива за изменения и/или допълнения на действащи нормативни актове.

15. Подготвя запитвания, становища и указания до районните администрации на територията на СО.

16. Изготвя проекти на решения по реда на АПК в случаите, когато разглеждането на сигнали/предложения/жалби е от компетентността на направление „Правен и административен контрол“.

17. Съгласува за законосъобразност заповедите и договорите относно разпоредителни сделки и учредяване на ограничени вещни права, по които страна е Столична община.

18. Съгласува за законосъобразност заповедите за деактуване на общинска собственост.

19. Съгласува за законосъобразност договорите за дарение на недвижими имоти, отредени за улици, по които Столична община е дарен.

20. Подпомага нормативното осигуряване на административното обслужване.

21. Юрисконсултите в дирекцията попълват всички необходими данни за делата, по които осъществяват процесуално представителство, в Системата за контрол и управление на делата (СКУД).