Структура на дирекция „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“:

 • Отдел „Главен изчислителен център и комуникации"
 • Отдел „Централизирани информационни системи"
 • Отдел „ИТ сервиз и телефония“

Функции на отдел „Главен изчислителен център и комуникации":

 • Организиране и поддържане работоспособността на всички технически и програмни системи в отдела.
 • Поддържане на резерви на системите и данните (сървърите), експлоатирани в отдела.
 • Осигуряване на Интернет достъпа и MAN свързаността за СО.
 • Поддържане на IP централа и телефония.
 • Организиране и поддържане на видеонаблюдение и контрол на достъпа в отдела.
 • Доставка на техническо оборудване и базов софтуер (технически спецификации; приемане; гаранционно и извънгаранционно обслужване; лицензи).
 • Организиране поддържането и ползването на лицензите, закупени от или предоставени на СО.
 • Взаимодействие с доставчици на технически средства и базов софтуер, внедрени в СО.
 • Активация на desktop работни станции и изготвянето на инсталационни „image“ за еднотипни персонални компютри.
 • Участие при изготвянето на документи и материали, свързани с реализиране политиката по информационна сигурност в СО.
 • Участие в дейността на координационни органи и експертни съвети, свързани с изграждането на Интегрираната информационна система на СО (ИИССО).

Функции на отдел „Централизирани информационни системи":

 • Администриране и поддържане на централизираните информационни системи на СО.
 • Тестване и внедряване на информационни системи в СО.
 • Подготовка на проекти и поддържане в актуално състояние на инструкции за работа с централизираните информационни системи на СО.
 • Изпълнение на специфични справки и анализи от централизираните информационни системи.
 • Участие в развойната дейност в СО, с цел поетапно изграждане на информационно обслужване от типа на е-община.
 • Изготвяне на технически спецификации за изграждане  на нови системи-компоненти на ИИССО и за развитие на съществуващите централизирани информационни системи.
 • Участие при изготвянето на документи и материали, свързани с реализиране на политиката по информационна сигурност в СО.
 • Участие в дейността на координационни органи и експертни съвети, свързани с изграждането на ИИССО.
 • Взаимодействие със столичните районни администрации и общински предприятия по отношение развитието на информационните системи и интегрирането им.
 • Взаимодействие с разработчици на информационни системи, внедрени в СО.
 • Организиране и участие в провеждането на обучения на служителите от общината, за работа с централизираните информационни системи.

Функции на отдел „ИТ сервиз и телефония“:

 • Организиране и осигуряване на ефективна сервизна поддръжка (гаранционна и извънгаранционна) на информационната, комуникационната и офис техника и прложен софтуер, ползвани от Столична община.
 • Сервизна поддръжка на телефонната централа, телефонните кабелни линии.
 • Сервизна поддръжка на часовниковата система в СО.
 • Изготвяне на технически спецификации за провеждане на процедури по доставка на компютърна, комуникационна и офис техника и на базово програмно осигуряване.
 • Поддържане на регистър на информационната, комуникационната и офис техника и на инсталирания приложен софтуер.
 • Поддържане на регистър  на заявените и на разходваните технически консумативи, контрол на разходите и изготвяне на бюджетни прогнози, свързани с поддръжката.
 • Поддържане на технологичен и технически резерв (до 10%) от компютърната, комуникационната, офис техниката, градивна елементна база и компоненти, свеждащ до минимум престоя на повредената материална част.
 • Приемане, съхраняване, отпускане и отчитане на финансови средства и материални запаси, относно ИТ сервиза и телефонията в СО.
 • Участие при изготвянето на документи и материали, свързани с реализиране политиката по информационна сигурност в СО.
 • Участие в хармонизиране на ИТ сервиза и телефонията на СО с национални и европейски изисквания и стандарти.
 • Взаимодействие с доставчици на технически средства и софтуер, внедрени в СО.