Чл. 41.(1) Дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ има следната структура:

1. Отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализи“
2. Отдел „Мониторинг и координация“.

(2) Отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализи“ има следните функции:
1. Разработване на проекти на наредби на Столичен общински съвет (СОС), стратегии, планове, програми и предложения, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура.
2. Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни програми за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура и управление на инвестиционни проекти.
3. Възлагане на предпроектни проучвания и инвестиционно проектиране на обекти на транспортната инфраструктура.
4. Разглеждане на експертен технически съвет на проекти за изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обектите от пътната инфраструктура и даване на експертно становище, дали проектите са съобразени с изискванията на техническото задание, както и с изискванията на нормативната уредба и заключение относно възможността за изпълнение на разглежданите проекти.
5. Изготвяне на поименни и титулни списъци за включване в инвестиционната програма на обекти на транспортната инфраструктура за изграждане, реконструкция, рехабилитация и основен ремонт.
6. Участие в комисии по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за реализиране на обектите на пътната инфраструктура на територията на Столична община.
7. Управление и контрол върху реализацията на обектите за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура, включени в инвестиционната програма на Столична община за съответната календарна година.
8. Подготовка на заповеди, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура. Проверки и контрол по качеството на изпълнение на строителството и разходването на средствата.
9. Участие в държавни приемателни комисии за установяване годността за ползване на обектите от пътната инфраструктура, въз основа на огледа на строежа, направените измервания и изпитвания и съгласно представените документи.
10. Отговаряне на молби, заявления, неспешни сигнали и предложения на държавни институции, предприятия, организации и граждани в областта на пътната инфраструктура.
11. Анализиране на действащата нормативната база в сферата на изграждане и ремонт на транспортната инфраструктура и даване на предложения за изменения и допълнения.
12. Анализиране състоянието и проблемите на транспортната инфраструктура и даване на предложения.

(3) Отдел „Мониторинг и координация“ има следните функции:

1. Разработване на проекти на наредби на Столичния общински съвет, стратегии, планове, програми и предложения, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура.
2. Контрол върху реализацията на обектите за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура, включени в инвестиционната програма на Столична община за съответната календарна година.
3. Съгласува с АПИ проектите за изграждане и свързване на общинските пътища с републиканските пътища.
4. Подготовка на заповеди, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура. Проверки и контрол по качеството на изпълнение на строителството и разходването на средствата.
5. Подготовка на документи по възлагане на дейности, свързани с проектиране, изграждане и текущ ремонт на транспортната инфраструктура и нейните елементи на територията на Столична община и контрол върху изпълнението им.
6. Отговаряне на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения на физически и юридически лица с предмет, относим с областта на пътната инфраструктура.
7. Анализиране на нормативната база в сферата на изграждане и ремонт на транспортната инфраструктура и даване на предложения за изменения и допълнения.
8. Съгласува законосъобразността на всички проекти за решения по доклади на заместник-кмета на СО – направление „Обществено строителство“.
9. Подготвя проекти за решения по реда на ЗДОИ от името на заместник-кмета на СО, направление „Обществено строителство“, по повод подадени заявления.
10. Набира и обработва информация и изготвя анализи и справки, свързани с дейността на направление „Обществено строителство“.
11. Подготвя проект на решение на кмета на СО за временно ползване на земи по чл. 38, ал. 1 и сл. от Закона за пътищата и подготвя сключването на договорите със собствениците на земите.
12. Изготвя проекти на наказателни постановления  за нарушения по чл. 53, ал. 1, т. 5 – 6 от Закона за пътищата.  Извършва действията по чл. 57, ал. 4 от ЗП.
13. Следи и контролира отстраняването на нарушението по т. 12 от нарушителя, като при неизпълнение на същото окомплектова всички относими документи съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗП и ги представя на направление „Правен и административен контрол“ за образуване на заповедно производство.