Структура на дирекция „ИКОНОМИКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ“:

 • отдел „Местни такси, цени на услугите и защита на потребителите"
 • отдел „Икономика"

Функции на отдел „Местни такси, цени на услугите и защита на потребителите“:

 • Осъществява защита на потребителите чрез контрол върху търговската дейност в рамките на правомощията, предоставени на общината със Закона за защита на потребителите.
 • Осъществява методологична дейност, координация и контрол по прилагане на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община. При необходимост подготвя проекти за изменение на наредбата.
 • Заверява разрешения за ползване на място за извършване на търговия на открито и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени общинска собственост, издадени от районните администрации.
 • Разглежда преписки и извършва процедури по заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи  на територията на Столична община. Подготвя проекти на разрешения. Поддържа информационен масив на издадените разрешения.
 • Систематизиране на информацията за постъпилите плащания по сключените със Столична община договори за отдаване на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи и издадените  разрешения за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи по данни предоставени от Дирекция „Финанси” на Столична община.
 • Провежда административно - наказателна дейност - проверки, изготвяне на констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления, връчване, осъществяване на процесуална защита.
 • Предоставя на Национална агенция за приходите и Дирекция „Ревизии и събиране на вземания” комплектовани преписки за образуване на производства за изпълнение на влезли в сила наказателни постановления.
 • Осъществява методологична дейност, координация, нормативно обезпечаване на общинските пазари. Подготвя за утвърждаване правилници за организация и дейност на пазарите, регистрира общински пазари, съгласува документи и участва чрез експерти при провеждане на конкурси за отдаване на съоръжения под наем.
 • Актуализира нормативната база на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, чрез периодично изготвяне на проекти за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
 • Разработва дългосрочни и краткосрочни прогнози за постъпленията от местни такси и цени на услуги.
 • Изготвя проекти на заповеди за определяне границите на районите с организирано събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Столична община и осъществява процедурите, свързани с тях.
 • Ежегодно разработва предложение за размер на такса битови отпадъци въз основа на годишна план - сметка за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
 • Разглежда и обработва преписки, свързани с определяне размера на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия в зависимост от количеството на битовите отпадъци и честотата на извозване - чл.23 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Процедира същите.
 • Разглежда и обработва преписки, свързани с определяне размера на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия чрез пряко договаряне - чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Изготвя проекти на заповеди. Процедира същите след подписването им от кмета на Столичната община.
 • Разработва материали до Столичния общински съвет и постоянните му комисии.

Функции на отдел „Икономика“:  

 • Изготвя аналитични, прогнозни и констативни документи за икономическата ефективност от дейността на общинските търговски дружества - събира и обобщава периодични отчети за финансовите показатели и изготвя аналитични материали към тях.
 • Изготвя доклади до Столичен общински съвет, свързани с дейността на общинските търговски дружества - промяна на капитала, предмета на дейност, разпореждане с имущество, избор на експерт-счетоводители и др.
 • Изготвя проекти на учредителни документи (договори и устави) на общинските търговски дружества, договори за възлагане на управлението на общинските търговски дружества и анексите към тях.
 • Подготвя и участва с експерти в балансови комисии по приемане на годишните отчети на общинските дружества, както и на тези в ликвидация, в съответствие с Търговския закон. Подготвя доклади до СОС за приемане на годишните им отчети и отчисляване на дивиденти.
 • Координира процедурите по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на търговски дружества с общинско участие.
 • Участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси/търгове, съгласно изискванията на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.
 • Участва в извършването на тематични проверки, възложени от кмета на СО, свързани с дейността на общинските търговски дружества.
 • Обработва информация за общинските търговски дружества, свързана с присъждане на кредитен рейтинг на Столична община.
 • Приема и обработва постъпилите чрез Президентството на Р. България искания на граждани за опрощаване на държавни вземания и подготвя доклади до СОС в тази връзка.
 • Участва в поддържането на актуален публичен електронен регистър на общинските търговски дружества.