Заместник-кметът на Столична община, направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, подпомага кмета на Столична община като ръководител на Столична общинска администрация като:

1. Осъществява организация, координация и контрол на дейностите на общината, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление, икономическото развитие и дигитализацията на Столична община, в т.ч.:

1.1. Възлагане на дейностите, свързани с изграждането, ремонта и поддръжката в сферата на информационно-техническото обезпечаване на Столична община и контрол върху изпълнението им.

1.2. Разработване на проекти на наредби на Столичния общински съвет (СОС), стратегии, планове, програми и предложения, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията на Столична община.

1.3. Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни програми, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията на Столична община.

1.4. Управление и контрол върху осъществяването на поддръжката на информационните системи на Столична община.

1.5. Подготовка на заповеди, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията на Столична община.

1.6. Отговаряне на сигнали, жалби и предложения на държавни институции, предприятия, организации и граждани, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията на Столична община.

1.7. Анализиране състоянието и проблемите, свързани с информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията на Столична община и предприемане на необходимите действия, при необходимост.

1.8. Съгласува и утвърждава разработените от всички структури на Столична община технически задания и спецификации за разработка и закупуване на информационни системи, електронни регистри, приложен софтуер, компютърно, мрежово и комуникационно оборудване и периферия.

1.9. Отговаря за дейността на Столичната общинска администрация по повод условията на работа на служителите в частта на информационно-техническото обезпечаване на дейността им.

1.10. Отговаря за публикуването на официалния електронен портал на Столична община на актовете на кмета на СО, когато подлежат на разгласяване.

1.11.  Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

1.12. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.

2. Отговаря за мрежовата и информационната сигурност съгласно Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.