Функции на отдел „РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И АНАЛИЗИ“:

  • Следене и анализ на дългосрочни тенденции в развитието на София като община, столица на Република България и център на Югозападния район от ниво две.
  • Набира и обработва информация и изготвя анализи на различни аспекти от дейността на общинската и градската стопанска и социална инфраструктура.
  • Участва в изготвяне на прогнози и предложения за решения по проблеми, свързани с провеждането на общинската политика в тези области.
  • Извършва проучване на демографски характеристики и прогнози, развитието на икономиката на територията, социалните процеси на територията.
  • Събира статистически данни и извършва проучвания, свързани с координацията на стратегически документи за развитие на града и финансовите им аспекти.
  • Поддържа комуникацията с национални институции на територията във връзка с развитието.
  • Организиране, координиране и изпълнение на функциите по набиране, обработка и анализ на информация за процесите в общинската, националната и регионалната (градската) икономика, инфраструктура и социална сфера.
  • Изготвяне на макро - и микроикономически анализи и прогнози, становища, оценки на икономическата и социалната ефективност на общински проекти, както и за специфични нужди (напр. за кредитния рейтинг на СО), за състоянието на общинския бюджет и др.