Функции на отдел ''МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗЪМ'' :

 • Осъществява планиране, координиране и провеждане на информационната политика на Столична община като осигурява публичност и прозрачност на дейността на общината и информира обществеността за политиката ѝ като организира достъпа до информация за медии и граждани.
 • Организира, осъществява и провежда официални и работни срещи, свързани с дейността на Столична община.
 • Отговаря за получаването, разглеждането и разпределението на поканите за мероприятия, адресирани до кмета на Столична община.
 • Проучва и анализира общественото мнение преди провеждането на определена политика на Столична община като възлага социологически проучвания и анализи във връзка с дейността на общината, разработва, организира и възлага информационни кампании за представяне и популяризиране на политиките на общината.
 • Отговаря за изготвянето на печатни и аудио-визуални материали относно дейността на СО.
 • Подготвя, координира и осъществява организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи на Столична община и урежда протоколни и делови срещи на кмета и на ръководството на Столична община.
 • Участва в организирането на официални посещенията на кмета на Столична община, заместник-кметовете, главния архитект и секретаря на СО в страната и в чужбина и отразяването им в публичното пространство.
 • Изготвя и оформя презентации при участия на кмета на Столична община, заместник-кметовете, главния архитект и секретаря на СО на семинари, пресконференции, дискусии и т.н.
 • Подготвя и съгласува програмата за посещение на чуждестранни делегации и на официални гости в Столична община, осъществява цялостната организация на посещението, включително и осигуряване на превод, съвместно с всички институции и служби, свързани с организирането на конкретната проява.
 • Координира и изготвя програмата на кмета на Столична община, заместник-кметовете, главния архитект и секретаря на Столична община при пътувания извън страната и подготвя необходимите документи за задгранични командировки на служителите на общината.
 • Осигурява връзките на Столичната община с Министерството на външните работи и с чуждестранните дипломатически и търговски представителства в Република България, както и контактите със столици и други градове от цял свят.
 • Проучва дейността и поддържа връзки с международни организации и инициативи в областта на развитието на регионите и столиците.